ភាសាអេស្បាញជាខ្មែរ

zIntroducción al idioma jemer

Reinaldo Albeiro Rodas Torres

–      Ly Samnang (លីសំណាង) –

Centro Salesiano de Comunicación Social

Escuelas Técnicas Don Bosco

Sihanoukville, Reino de Camboya

Introducción

Algunos amigos interesados en Camboya me han animado a poner por escrito una introducción a la gramática del idioma camboyano, jemer o kamae para hispanohablantes. Ello obedece a la necesidad de obtener una fuente organizada que se acerque a este idioma del sudeste asiático y que sea más sistemático de lo que pueden ofrecer ciertas guías básicas que se presentan a turistas.

La distancia histórica y cultural entre Camboya y el mundo hispano se acorta cada vez más. Con el auge del turismo internacional hacia el Reino de las Maravillas – como es llamado en las promociones de viajes durante la primera década del siglo XXI, cada vez más hispanohablantes se interesan más por Camboya, así como los camboyanos por su parte empiezan a descubrir el idioma castellano y a darle la importancia internacional que tiene.

La afinidad del francés con el español como lenguas latinas se le hace familiar a los camboyanos que aún recuerdan el tiempo en que Camboya fue un protectorado francés (1850 – 1953). Pero el idioma francés desapareció de la Camboya moderna después del duro periodo de guerras, violencia, inestabilidad política y demás males que azotaron al país en las tres últimas décadas del siglo XX, al menos como una lengua hablada. El inglés, en cambio, ha sido acogido por las nuevas generaciones de camboyanos con gran entusiasmo.

Cuando los hispanohablantes entramos en contacto con la lengua jemer, existen varios elementos que evitan una comprensión lógica y abierta:

Ante todo la escritura jemer como lengua oriental se nos aparece como hermosos garabatos incomprensibles. Entonces muchos intentan latinizar palabras. Pero al hacerlo, se utiliza la lógica inglesa, francesa o vietnamita. Un ejemplo lo constituyen los mapas que hay sobre Camboya. Obviamente, preferimos aquellos que estén escritos en letras latinas, pero no nos damos cuentas que dichos mapas fueron diseñados para franceses, ingleses o vietnamitas, estos últimos que utilizan escritura latina en su idioma. En consecuencia, el hispanohablante lee la palabra con la lógica de nuestro idioma, pero no atina a hacerse entender.

Por ejemplo, la provincia de Pusat – escribo cómo se pronuncia en jemer y cómo debería escribirse en un mapa español sobre Camboya – aparece internacionalmente escrita como Pursat, es decir, escrita para el lector de habla inglesa que no pronuncia la R. En un mapa influenciado por los vietnamitas puede aparecer como Putisat. En efecto, en jemer, se dice Pusat y por lo tanto, en español se debería escribir sin la R. Pero también se encuentran mapas en donde se escribe Poutisat, es decir, escrito para franceses.

Obviamente, quien quiera estudiar una lengua asiática como el jemer, debe saber que la mejor opción es aprender a leer y a escribir. Por más que se haga el esfuerzo de transcribir una palabra del jemer, tailandés o chino en nuestro propio idioma, la pronunciación será inexacta, además porque existen letras y sonidos que no hay en español. Tenemos el problema, para dar un ejemplo, de la letra  que se transcribe como ng. Dicho sonido no existe en castellano y por lo tanto escribir el nombre de la provincia de Kompung Chhinang y leerlo como lo vemos, no corresponde a la realidad lingüística. Eso quiere decir que queda como única opción conocer la letra .

El lío pues en la castellanización de los nombres en jemer lo constituye el avance en la actualidad del inglés en Camboya. Como no existen referencias bibliográficas, es difícil determinar cuáles son las formas correctas. Al castellanizar una palabra de un idioma tan extraño para nosotros como el jemer, tendría que seguirse el vocablo local y no la interpretación que un tercer idioma hace de esta. Por ejemplo, el inglés impuso internacionalmente el nombre de la capital de Camboya como Phnom Penh. Pero esa escritura está hecha para ingleses, mientras que si quisiéramos que un hispanohablante pronunciase el nombre de la ciudad de la manera más cercana a cómo la llaman los camboyanos, tendríamos que escribir Penom Peñ, sólo por el hecho de que en español no tenemos PH y NH en inglés pretender ser el fonema eñe. El problema es que pocas palabras en castellano terminan en Ñ y Penom Peñ sería una de esas pocas.

El otro es el problema de cómo llamar al idioma: ¿Khmer o Jemer? En este caso, en español preferimos decir Jemer para el idioma y la cultura – por ejemplo los jemeres rojos -, pero internacionalmente se adopta el Khmer que se impone desde el francés y se asume así desde el inglés. Pero sin preguntarle a los franceses o a los ingleses, nos vamos a preguntarle a los camboyanos como llaman a su propia cultura e idioma y nos van a decir Kamae. Para mí eso sería más exacto que el confuso Jemer o el francés Khmer.

Espero pues que este primer volumen de introducción al idioma jemer o kamae sea una guía hacia los estudios camboyanos en nuestras tierras del mundo hispanohablante. Que lo disfrutéis de la misma manera en que he disfrutado mi convivencia con los kamaes desde 1999.

Reinaldo Albeiro Rodas Torres, Sihanoukville, febrero de 2010

Capítulo Uno: Generalidades

1.1.     Nombre

El nombre del idioma en castellano, según la Real Academia de la Lengua Española es “jemer”, pero internacionalmente se ha establecido el vocablo “khmer” que es una expresión hindi y popularizada por los franco y anglo-parlantes. Sin embargo, en el mismo idioma jemer no se dice “Khmer”, sino KAMAE (piesá kamae, idioma jemer). En adelante nos referimos así al idioma para que os acostumbréis al nombre en la manera en que se dice auténticamente.

1.2.     Familia lingüística

El kamae pertenece a una familia lingüística malaya relacionada con el sanscrito y denominada monkhmer. Numerosos dialectos e idiomas hablados en Vietnam, Camboya, Tailandia, Birmania y Laos se reúnen bajo esta familia lingüística. El kamae de Camboya es el principal idioma entre los monkhmer.

El kamae es hablado también por los grupos étnicos kamaes de Tailandia y Vietnam y se conserva entre los grupos migratorios camboyanos en Canadá, Australia, Estados Unidos, Francia e India, que aumentaron especialmente después de 1970 con el golpe de estado que hizo el general Lon Nol al gobierno del príncipe Norodom Sihanouk y la consiguiente desestabilización del país. En Camboya es el idioma de la etnia mayoritaria kamae, pero no es el único idioma monkhmer hablado en el país. Etnias minoritarias indígenas de provincias como Mondolkirí y Ratanakirí hablan su propio dialecto monkhemer. Camboyanos de etnia vietnamita, china, laociana y tailandesa utilizan de manera restringida el idioma de sus ancestros.

El kamae es un idioma monosilábico y es muy diferente de lenguas como el chino, tailandés o vietnamita que son tonales. Lengua tonal quiere decir que si la transcribo a letras latinas, utilizaría las mismas letras para diferentes palabras, pero cada palabra tiene un tono diferente y cada tono es una palabra diferente. En la escritura de dicho idioma, tales tonos tienen sus símbolos apropiados, tal como en castellano tenemos la tilde y la entonación para diferenciar vino (venir) de vino (la bebida), sólo que en las lenguas tonales, los casos son más frecuentes y es necesario aprenderse los diferentes casos de entonación para poder ser comprendido en el habla. Lenguas tonales se encuentran en Siberia, China, Congo y México, como los lugares más frecuentes.

El kamae, en cambio, es monosilábico. Quien no sabe la lengua y la escucha por primera vez, tendrá la sensación de un sonido amartillado, como ta-ta ta-ta ta-ta.

El idioma tailandés (tai), que tiene un origen en la China, tiene mucha afinidad con el kamae porque creó su escritura con base en su abecedario y heredó, al igual que el kamae, los términos militares y religiosos de lenguas ancestrales como el pali y el sánscrito.

Algunas palabras que proceden del sánscrito y que son compartidas entre kamae y tai son:

PREAH: Dios o lo que se relaciona a lo sagrado, por ejemplo Buda.

KROM: Ciudad o grupo.

PROTEH: País.

PIASÁ: Idioma.

Desde la perspectiva de un occidental, el tai es más fácil de leer y más difícil de hablar, mientras que el kamae es más fácil de hablar y más difícil de escribir.

Según camboyanistas como el sacerdote católico francés François Ponchaud, para que un occidental llegue a hablar bien un idioma oriental como el kamae, requiere estudiarlo por lo menos tres años. Obviamente eso es algo relativo, depende mucho del propósito de cada persona, del método y del nivel de inmersión cultural. Por otra parte con el avance de las tecnologías, se hace cada vez más fácil acceder a métodos de aprendizaje modernos.

1.3.      Abecedario

Sin ninguna duda, quien quiera aprender a hablar kamae, debe aprenderse bien el abecedario. Utilizar las letras latinas da una idea muy limitada de la pronunciación y hace perder las posibilidades de enriquecer la lengua con nuevas palabras. Un extranjero en Camboya que no sepa leer kamae, aunque lo hable, es lo mismo que una persona analfabeta en nuestros países. En práctica es una analfabeta con todo lo que ello implica.

En kamae existen fonemas que no conocemos en castellano, porque se trata de 72 letras de las cuales 32 son vocales. En español tenemos cinco vocales (a, e, i, o, u). Ahora imaginad que entre la a y la e existe una auténtica gama de sonidos y cada sonido es una vocal diferente. Es por eso que el kamae no es fácil de pronunciar y que se debe aprender a distinguir toda esa gama de sonidos que nos da como resultado 32 vocales bien diferentes. Ahora bien, si entre a y e existen varias vocales ¿cómo escribimos eso en nuestras letras latinas? Por ejemplo, si el fonema es ា y es sencillo trascribirlo como a, pero ើ es algo entre e ¿cómo lo trascribimos? ¿ae, æ? Lo mejor es escribir ើ y ello implica que hay que aprender a leer y a escribir.

Pero si eso es lo que tiene que ver con las vocales, las consonantes no se quedan atrás. Estas también tienen una gama de pronunciación que estudiaremos más adelante – esto es solo una aproximación general.

Por ejemplo, el ក, el គ y el​ ខ es algo similar en español a la K, pero las tres letras tienen su propia pronunciación. ក sería ko, គ sería como un ko más encocado y ខ un ko (lo transcribimos como kho, con h, para dar a entender que es más aspirado) más extenso. La única manera es aprender la pronunciación siguiendo a un nativo o con ayuda sonora hasta que se puedan diferenciar los tres fonemas (recomiendo utilizar la gran oferta de videos realizados por camboyanos en el Internet). Es decir, en kamae no existe una sola K, sino varias.

También el kamae tiene la unión de consonantes con la ausencia de vocales. Por ejemplo en KÑOM (yo), entre K y Ñ no hay vocal.

1.4.      Relaciones sociales

Las relaciones sociales tienen una profunda incidencia en el idioma kamae, como la mayoría de idiomas asiáticos. El hablante tiene que ubicarse socialmente para dirigirse a su interlocutor. No habla de la misma manera a un niño, a una mujer, a un empleado, al jefe, a un funcionario público, a un rey, a Dios, etc. En consecuencia, existen centenares de palabras para cada situación social.

Por ejemplo el pronombre  varía según la posición social del interlocutor:

 • Para un niño: on (អូន).
 • Un tú derogativo, rudo o muy de confianza: aen (ឯង).
 • Un usted para un monje: preah thech kun(ព្រះត្តេជគុណ).
 • Un usted para una dama: look srey (អ្នកស្រី).
 • Un Su Majestadpreah mojaksath (ព្រះមហាក្សត្រ).

Esto lleva a concluir a numerosos camboyanistas que en kamae no existen los pronombres en sentido gramatical como existen en español yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, ellas… Estos son creados a partir de accidentes sociales como la edad, la condición, el género, el número y el nombre.

1.5.     Conjugaciones

Los verbos no se conjugan en kamae. Por lo tanto, no existen verbos regulares e irregulares.

1.6.      El tiempo

En sentido estrictamente gramatical no existe el tiempo. Es decir, los verbos no tienen conjugación en presente, pasado, futuro y demás formas. El kamae utiliza partículas de tiempo para determinar este:

 • Para el pasado: Ban (បាន).
 • Para el futuro: Neng (និង).

Estas partículas anteceden al verbo en el caso que sea indispensable especificar el tiempo, pero otros adverbios de tiempo pueden hacer que no sea necesario utilizar la partícula temporal: ayer, mañana, hace una hora, ya, todavía no, etc.

1.7.      El género

En kamae las palabras no tienen género en sentido gramatical, a menos que el concepto sea estrictamente femenino, por ejemplo srey (ស្រី, mujer) o masculino proh (ប្រុស, varón). Eso omite nuestros artículos de género el, la, etc. Cuando un camboyano estudia una lengua como el español, una de sus preguntas típicas será siempre ¿por qué razón “casa” es femenina? Ello implica además que los nombres propios pueden ser utilizados por ambos sexos con muy raras excepciones. Una lista de estudiantes en kamae siempre tendrá la casilla sexo porque todos los nombres propios pueden ser de varones o de chicas con muy pocas excepciones.

1.7.1.        Nombres propios: Aprenderse nombres propios camboyanos aumenta el vocabulario porque la mayoría de ellos tienen un significado concreto. Los cambayanos dan nombres a sus niños de acuerdo a los propósitos que quieren para sus vidas, la revelación de videntes o signos y creencias populares. Es frecuente además que un camboyano decida cambiarse el nombre si considera que este no ha sido benéfico para su vida. Para escoger un nuevo nombre, estos visitan la pagoda o buscan a un vidente para que se los determine según signos astrológicos. Con el desarrollo de la legislación civil, la práctica de cambiarse el nombre se ha visto más reducida. Aquí algunos ejemplos:

Nombres populares jemeres: Borey (ciudad), Sambó (organizado), Vutí, Somnang (buena suerte), Lay, Buntá, Solín, Sochiet (buen corazón), Sovanará (lo que es hecho de oro), Sopiep (humilde), Chantú (flor), Sopol (buen resultado),

Nombres de meses como nombres propios: Makará (enero), Kumpéa (febrero), Miníe (marzo), Mesá (abril), Usopía (mayo), Mitoná (junio), Kakadá (julio), Seijá (agosto), Kañá (septiembre), Tolá (octubre), Wicheká (noviembre) y Tinú (diciembre).

Nombres de días utilizados como nombres propios: Chan (lunes), Angkíe (martes), Put (miércoles), Projóa (jueves), Sok (viernes), Sau (sábado) y Atit (domingo).

Nombres de países utilizados como nombres propios: Tai (Tailandia), Chen (China), Sonjá-Borey (Singapur), Chupón (Japón), Barán (Francés).

Nombres extranjeros que han ingresado al kamae: María (del italiano), Mary, John (del inglés), Tito (del griego), Heng, Ly (del chino), Pang, Pong (del vietnamita), Somchai (del tailandés).

Nombres utilizados con mayor frecuencia por varones, pero pueden ser utilizados por mujeres: Pró (traduce precisamente ‘varón’), Veasná (destino), Sovanaret (lo que es fuerte como el oro), Piset / Viset (varonil), Meankul (bienaventurado), Chey (éxito), Riem (hermano mayor).

Nombres utilizados con mayor frecuencia por mujeres, pero pueden ser utilizados por varones: Kañá (traduce precisamente ‘señorita’ y ‘septiembre’), Bopá (flor), Sopienín (humilde), Pisey (femenina), Chariyá (buen temperamento).

1.8.      El número

En kamae no existe singular o plural. Al igual que el tiempo, este se forma con adverbios como muchos, dos, tres, varios, algunos… Existe además una partícula que va después del sustantivo para conteo y que depende de la naturaleza del mismo. Algunos ejemplos:

 • Para personas: “Dos hombres” se dice BOROH PI NEAK, en donde BOROH es HombrePI es Dos y Neak es personas. En este caso, Neak (Persona), hace de aditivo plural que específica el tipo de sustantivo. En español se traduciría literalmente como Hombres dos personas.
 • Para animales: “Dos gatos” se dice CHEMÁ PI KBAL, en donde CHEMÁ es GatoPI es Dos y KBAL es Cabeza. En este caso, Kbal (Cabeza), hace el aditivo plural que específica el tipo de sustantivo como un animal. La traducción literal sería Gatos dos cabezas, que significa, por supuesto, “dos gatos”.

Más adelante volveremos a este caso cuando estudiemos el número en kamea.

1.9.     Pronombres

Ya habíamos mencionado arriba que los pronombres dependen de la posición social del hablante. Más adelante volveremos sobre los pronombres. Esta tabla es una base para nuestros ejercicios de gramática:

Pronombre Transcripción Kamae Detalles
Yo KÑOM ខ្ញុំ Literalmente traduce servidor.
Yo popular ÑOM, ÑOMA No se escribe. Forma popular, en jerga. No se recomienda el uso por parte de extranjeros.
Yo derogativo No se escribe. Se utiliza entre personas de mucha confianza. Es bastante marginal y quien lo utiliza demasiado es considerado de muy baja educación. Puede resultar ofensivo para quien lo oye.
Yo cortés dicho por un varón cuando se refiere a sí mismo. KÑOM BAT ខ្ញុំបាទ Cuando un varón se dirige a una persona de rango superior o habla en público, especialmente cuando se presenta, por ejemplo, ខ្ញុំបាទឈ្មេះសំណាង (KÑOM BAT CHIMUA SOMNANG) “Mi nombre es Samnang”.
Yo cortés utilizado por las damas. KÑOM NIENG; NIENG KÑOM; KÑOM MECHÁ ខ្ញុំនាង;នាងខ្ញុំ; ខ្ញុំម្ចាស់ Cuando una señorita se dirige a una persona de rango superior o habla en público. Por ejemplo, ខ្ញុំនាងទៅភ្នុំភេញ (KÑOM NIENG TEU PENOM PEÑ) “Yo voy a Pnom Peñ”.
Tú – vos NEAK អ្នក Este NEAK es muy familiar y se dice entre amigos o compañeros. Se debe utilizar con mucha precaución, especialmente si se dirige a personas recién conocidas o de un rango social o edad mayor.
Tú derogativo AENG   Una expresión tenida por vulgar e incluso ofensiva. Entre personas muy cercanas se utiliza, pero quien h.
Usted LOK (para un varón); LOKSAREY (para una dama) លោក

លោកស្រីMuy formal y muy recomendable para personas que apenas se conocen. Para una persona muy joven se recomienda el NEAK.Usted dependiendo de la edadBONG (si la persona es mayor, pero puede ser como hermano o hermana de uno; se le agrega PROH si es varón o SAREY si es dama).បង

បងប្រុស

បងស្រីLiteralmente: បងប្រុស(Bong-proh), “Hermano mayor”; បងស្រី(Bong-srey), “Hermana mayor”. PAONG (si la persona es menor, pero puede ser hermano; también se le agrega el sufijo de género PROH o SAREY).ប្អូន

ប្អូនប្រុស

ប្អូនស្រីLiteralmente: ប្អូនប្រុស(Paong-proh), “Hermano menor”; ប្អូនស្រី(Paong-srey), “Hermana menor”. OM (si la persona es mayor en edad que el hablante, pero es menor que el padre del hablante; también se le agrega el sufijo de género).អុំ

អុំប្រុស

អុំស្រីLiteralmente es tío (pero menor al padre del hablante). PÚ (si la persona es mayor en edad al hablante y es mayor a su padre, pudiendo ser el hermano mayor del hablante; sólo se usa para varones).ពូLiteralmente tío (como si fuera hermano mayor del padre del hablante.) MING / MADAY MING (si la persona es mayor en edad al hablante y es menor que el padre, pudiendo ser una tía joven; sólo para mujeres).មីង

ម្ដាយមីងLiteralmente “tía” joven (menor que tu padre). OM / MADAY TOM (si es una mujer mayor que el padre del hablante)អុំ

ម្ដាយធំLiteralmente “Tía mayor” (mayor que tu padre).élKOAT (especialmente dirigido a un varón, pero si se hace hacia una dama no resulta errado).គាត់Es una forma muy cortés de referirse a un varón en tercera persona, aunque más cortés si se menciona su título o condición social (el rey, el abuelo, el profesor, etc.). KE (una forma más popular sea para un varón o una mujer).គេEs correcto si se hace con referencia a una persona con la que se tiene una gran confianza, a un menor o a una persona de menor rango. No es completamente descortés, pero si uno se refiere a un mayor como KE, sí lo es. WIA​ (se utiliza indistintamente para varones, mujeres, cosas y animales).វាUna forma despectiva, utilizada exclusivamente para animales y cosas y bastante vulgar cuando se refiere a personas. Los padres la utilizan frecuentemente cuando se refieren a sus hijos, los profesores a sus estudiantes, los amigos a sus amigos, pero es imperdonable si se utiliza hacia una persona que no se conoce mucho o de rango superior.EllaNIEGNនាងUna forma cortés de referirse a una dama, pero se prefiere la distinción por edad  y rango (señorita, señora, abuela, niña, etc.).

En síntesis, es posible decir que en kamae la condición de familia se utiliza como pronombre. En el capítulo dedicado a los pronombres daremos suficientes ejemplos para comprender esta hecho en donde gramática y relaciones personales tienen un significativo encuentro.

Como se ve en la tabla, no puse los nombres plurales (nosotros, vosotros, ellos) porque técnicamente no existen, como veremos más adelante, sino que estos se forman por medio de sufijos o prefijos de pluralidad como PUOK (ពួក), por ejemplo “ellos” sería KE (គេ, él o ella) antecedido de PUOK, lo que resulta en PUOK-KE (ពួកគេ, ellos o ellas).

1.10. Verbos

Como se dijo antes, los verbos en kamae no tienen propiamente una conjugación gramatical, ni tiempo ni número, lo que los hace más fácil. Pero en cambio un verbo tiene diferentes sinónimos que se ven afectados por la relación social. Un ejemplo con el verbo comer.

Soy សោយ Para los reyes o una divinidad.
Chan ឆាន់ Monjes.
Pisá-bay ពិសាបាយ Para todos.
Joub-bay ហូបបាយ Para personas mayores al hablante.
Ñam-bay ញ៉ុំបាយ Para personas menores al hablante.
Si-bay ​ស៊ីបាយ Para personas muy cercanas en confianza al hablante o para animales.

 

Obviamente, existe un verbo popular que es el que primero se aprende, en el caso de comer es Ñam (ញុំ), pero a medida que entras en relaciones sociales, quedaría bastante mal que le preguntarás a un profesor Tae lok-krú ñam-bay jauí? (¿ya comió usted, profesor?). En este caso tendrías que decir un Tae lok-krú pisá-bay jauí? 

La siguiente es una tabla con los verbos más usuales en kamae.

abrir: បើក (baek) dar: ឲ្យ (awi) ច្វើទាន (twe-tíen) ir: ទៅ (tew) យាង (yi-eng) Modo formal para personalidades de cierto estatus social. pensar: គិត (kéth) ពិចារណា (pi-cha-ronaa) រិះគិត (reah-kéth) ser: គឺ (kú) ជា (chíe) គឺជា (kú-chíe). En tiempo presente el verbo ser es implícito.

acabar: បញ្ចាប់ (bañ-choap)decidir: សម្រេចចិត្ត (som-rech-cheth)jugar: លេង (leng)perder: បាត់ (báth)sonreír: 

ញញឹម (ño-ñím)aconsejar: ដំបូន្មាន (dom-boun-mien)decir: ថា (tá) និយាយ (ni-yiey) ពោល (pol) no es muy usual ប្រាប់ (práb)lanzar: បោះ (boj) ចោល (chaol)perdonar: អត់ទោស (oth-toj) tener: មាន (míen)amar: ស្រឡាញ់ (srolañ), amor sexual ស្នេហា (snejá)descansar: សម្រាក (som-rak) lavar: លាង (líeng) por ejemplo, lavar los platos, កក់ (kók) lavar el cabello, បោក (báok) lavar la ropa.permitir: 

អនុញ្ញាត (anuñath)

ព្រមឲ្យ (prom-awy)terminar: 

ហើយ (jawy) សម្រេច (som-réch) ចប់ (chób)apoyar: គាំទ្រ (kam-tro)describir: ពិពណ៏នា (po-ro-níe)leer: អាន (an)poder: អាច (ach) បាន (ban)tirar: 

បោះចោល (boj-chaol)aprender: រៀន (rien)destruir: កំទេច (kom-tech)

limpiar: សំអាត (som-ath)poner: ដាក់ (dák)tocar: 

ស្ទាប (stáb), ពាល់ (poal),​ ប៉ះ (páj)ayudar: ជូយ(chúui)doler: ឈឺ (chhu)

llamar: ហៅ (jáu)preferir: ចូលចិត្តជាង (choul-cheth-chieng)trabajar:

ច្វើការ (twe-ká) bailar: រាំ (roam) របាំង (robang)dormir: ដេកលក់ (deik-luak), គេង (keng)llegar: មកដល់ (mok-dól)preguntar: សួរ (súo)traer: នាំមក (noam-mok) យកមក (yok-mok)beber: ផឹក (pak), beber licor: ផឹកស្រា (pak-sra), ស្រា (sra)elegir: ជ្រើសរើស (chhra-raj), បោះច្នោត (boj-chnaoth) sufragio (votar)llenar: 

បំពេញ (bom-peñ)preparar: 

រៀបចំ​ (rieb-chom)tratar: 

ព្យាយាម (pichiyiem)caer: ធ្លាក់ (tléak)empezar: 

ចាប់ផ្ដើម (chap-padam)

llorar: 

យំ (yum)prometer: 

សន្យា (sanuyá)usar: ប្រើ (pra), ប្រើប្រាស់ (pra-praj), ប្រយោជន៏ (proyo-chún)cambiar: ផ្លាស់ប្ដូរ (plaj-pdou), ប្ដូរ (pdou), ដូ (dou)empujar: 

រុញ (rúñ)luchar:

តស៊ូ (tosú) pulsar: vender: 

លក់ (lúak)cantar: ច្រៀង (chiríeng)encontrar: 

ស្វែងរក (sawaeng-rok), រក (rok)mandar: 

បញ្ជា (báñ-chéa), បង្គាប់ (bong-kóab)quedarse: 

គង់នៅ (kung-néu)venir: 

មក (mok)cerrar: បិទ (bet)encontrarse: 

ជួប (chúob), ជួបប្រទះ (chúob-proteaj), ប្រជុំ (pro-chum)

matar: 

សម្លាប់ (som-láp), ប្រហាជីវិត (projá-chiweth)quemar: 

ចេះ (chéj)ver: 

មើល (mél), ឃើញ (kéñ)cocinar: ធើ្វម្ហូប (twe-mojoub)enseñar: 

បង្រៀន (bong-ríen)mejorar:

ធ្វើឲ្យល្អឡើង (twe-awy-lao-lang) querer: 

ចង់ (chong), ចង់បាន (chong-ban), ត្រូវការ (true-ka)viajar: 

ធើ្វដំណើរ (twe-domna)coger: ចាប់ (chab)entender: 

យល់ (yol)mentir:

កុហក (kojok) recibir: 

ទទួល (totúol)visitar: 

ទស្សនា (tusaná), ទៅលេង (tew-leng)comenzar: ចាប់ផើ្ដម (chap-padam)esconder: 

លាក់ (leak), បិទបាំង (bát-bang)

mirar: 

មើល (mel), ឃើញ (kéñ)reconocer: 

ទទួលស្គាល់ (totuol-skoal)vivir: 

រស់ (rúaj) de existencia; នៅ (néu) vivir en un lugar.comer: ញាំបាយ (ñam-bay), uso popular, para niños; បរិភោគ (boripok), uso formal; ស៊ី (sii), uso derogativo, para animales; ឆាន់ (chan), uso muy formal, para religiosos; ពិសារបាយ (pisa-bay), uso común y cortés.escribir: 

សរសេរ (sosey), និពន្ទ (nipún) como escribir un libro.morir:

ស្លាប់ (salab), ងាប់ (ngoab) la muerte de un animal o uso derogativo, ទទួលបរណភាព (totuol-boronapíe) de la muerte de una persona de rango. recordar: 

ចាំ (cham), ចងចាំ (chong-cham)volver:

មកវិញ (mok-weñ), ត្រឡប់មកវិញ (trolob-mok-weñ) comparar: ប្រដូច (pro-douch)escuchar: 

ស្ដាប់ (sadap) este verbo también se utiliza como ‘obedecer’, quien sabe escuchar a los superiores o sabios.mostrar:

បង្ហាញ (bong-jañ), សម្ដែង (som-daeng) como una demostración, también un espectáculo, អធិប្បាយ (atibay) repetir: 

ថាឡើងវិញ (talang-weñ) repetir lo que se dice, ធ្វើឡើងវិញ (twe-lang-weñ) repetir una acción.regresar:

ទៅវិញ (teu-weñ), ត្រឡប់ទៅវិញ (trolob-teu-weñ) conducir: បើកបរ (baek-bo)esperar: 

ចាំ (cham), រង់ចាំ (rong-cham)mover: 

កម្រើក (comrek), ផ្លាស់ (pláj), ប្ដូរ (pdou), ផ្លាស់ប្ដូរ (pláj-pdou)responder: 

ធ្លើយ (chlawy) contar: រាប់ (roab)estudiar: 

រៀន (ríen), រៀនសូត្រ (ríen-south) uso coloquial, សិក្សា (sek-sá) uso formal.necesitar:

ត្រូវការ (treu-ka)reír: 

សើច (sach) continuar: ធើ្វតទៅ (twe-tho-twu)explicar: 

ពន្យល់ (pon-yol)

ocurrir: 

កើតឡើង (kat-lang)saber: 

ស្គាល (skoal) conocer algo como una ciudad o a una persona, ដឹង (dang) saber acerca de un asunto, de una noticia, ចេះ (chéj) saber hacer algo, como saber hablar una lengua.

correr: រត់ (rut)ganar: 

ឈ្នះ (chineaj)odiar: 

ស្អប់ (so-op)sacar: 

យកទៅ (yok-téu) cortar: កាត់ (kut)gritar: 

ស្រែកបង្កូកហៅ (saraek-bong-kuk-jáu)ofrecer: 

ជូន (chhun), ថ្វាយ (tway) uso formal, por ejemplo en ceremonias religiosas.salir: 

ចេញ (chéñ)

costar: មានតំលៃ (mien-dom-lay)hablar: 

និយាយ (niyey)olvidar: 

ភ្លេច (plech), បំភ្លេច (bom-plech) este último más formal.saltar: 

លោត (loth), ហក់ (jok) creer: ជឿ (chhúa)hacer: 

ធ្វើ (twe)oír: 

ឮ (lœ)sentarse: 

អង្គុយ (ang-kúy) Estar:

នៅ (neu)intentar: 

ព្យាយាម (pichi-yíem), ល (lo)pagar: 

សង (soong), បង់ថ្លៃ (bong-tlay)sentir: 

ដឹង (dáng) de sentimiento, ពាល់ (poal) sentir una textura.

 

Capítulo DOS:

Fonética y abecedario

2.1. Adaptación para hispanohablantes

Como el contacto de la cultura hispánica con el mundo camboyano ha sido mínimo en historia, las palabras del kamae al castellano ingresan especialmente por medio del francés primero y del inglés después. Cuando se latinizan las palabras del camboyano, se hace entonces a través de esas dos lenguas europeas que lógicamente no corresponden con la fonética de la lengua española. Un mapa camboyano en español pone los nombres geográficos de acuerdo a los nombres que el francés y el inglés han hecho internacionales, pero al ser leídos por un hispano-hablante se alejan substancialmente de la realidad fonética del camboyano.

El caso más visible es la capital de Camboya la cual se escribe internacionalmente como “Phnom Penh”. Esa sucesión de phn y de nh es sin duda para ayudar al lector inglés a acercarse a la pronunciación local, pero a la vista hispánica no tiene lógica, porque en nuestra lengua no existe la combinación phn nh. Según la lógica hispánica, deberíamos escribir Penom Peñ, porque el español no admite pn y en cambio contamos con la ñ que no tiene el inglés o el francés y que sí tiene de alguna manera el kamae como .

La siguiente es una guía fonética realizada sobre la base de mis propios estudios y análisis comparativos con la fonética kamae para anglo-hablantes, especialmente de los estudios del profesor Franklin E. Huffman. Esto quiere decir además, para hacer honor a la verdad, que es una guía completamente original y primaria y que deberá ser revisada y aprobada por futuros estudiosos lingüistas del idioma camboyano. Basta pues decir que nace de mi propia experiencia y estudios del idioma desde 1999. Al mismo tiempo, este capítulo crea ya la necesidad de crear la ayuda sonora, la cual creo me pondré a elaborar después de este primer texto.

2.2. Escritura

El abecedario camboyano (AKSÓ KAMAE, អក្សរខ្មែរ) es el más extenso de las lenguas modernas con 72 letras, de las cuales 32 son vocales. El idioma kamae es una de las lenguas modernas, que aún vive, que puede contar con una edad de casi dos mil años. Es más antiguo que el castellano, el inglés, el francés, por ejemplo y tan antiguo como el latín que ya no se considera una lengua viva en sentido de lengua hablada. La más antigua evidencia de la escritura kamae fue encontrada en un sitio conocido como Angkor Borei, en la provincia de Takaew y fue datada del año 611 según los estudios de Russell R. Ross.[1]

Para estudiar el abecedario kamae, es necesario distinguir los siguientes tipos de letras:

 • Las consonantes del primer grupo (C1).
 • Las consonantes del segundo grupo (C2).
 • Las consonantes subscritas (CS).
 • Las 24 vocales independientes (VI).
 • Las 16 vocales dependientes (VD).

En los siguientes cuadros fonéticos, doy una guía de pronunciación castellana. Es especialmente en este punto en el que soy original, pues lo creo a partir de mis propios estudios. Por esta razón le voy a dar el nombre de Tabla Madrid de Pronunciación (TMP). Cuando encontremos la sigla TMP nos referimos a esta. Conservamos obviamente el Alfabeto Fonético Internacional (AFI).

2.3. Vocales

Las vocales se dividen en 24 dependientes (vocales dependientes, VD) y 16 independientes (vocales independientes, VI). Las dependientes son por supuesto las de más uso porque dependen de las consonantes y las independientes son menos usuales, con algunas excepciones. Estas independientes vienen directamente del idioma pali. Ahora bien, las dependientes alteran su pronunciación dependiendo de los dos grupos de consonantes (C1 y C2). Es decir que la vocal A se pronuncia A si está frente a una C1 (consonante del primer grupo) o se pronuncia AE si está frente a una C2 (consonante del segundo grupo).

TMP-Vocales dependientes[2]

Vocales con C1

Vocales con C2

Transcrip-ción con C1

Transcrip-ción con C2

AFI con C1

AFI con C2

Detalles

a

o

ar

or

Pronunciación breve y seca.

អា

នា

aa

ía

iːə

អិ

និ

î

ĭ

e

ɨ

Pronunciación breve y cortada.​ C1 más breve que C2.

អី

នី

ei

i

əj

អឹ

នឹ

ê

ê

ə

ɨ

Breve y cortada.

អឺ

នឺ

ee

ee

əːɨ

ɨː

អុ

នុ

ŏ

ŭ

o

u

Larga.

អូ

នូ

oo

uu

oːu

Corta

អួ

នួ

uuŏ

uuŏ

uːə

uːə

អើ

នើ

æ

e

aːə

əː

Es como si A y la E se dijeran al mismo tiempo.

អឿ

នឿ

ũŏ

ũŏ

ɨːə

ɨːə

Es como si la U y la O se dijeran al mismo tiempo.

អៀ

នៀ

iːə

iːə

អេ

នេ

e

e

eːi

 

អែ

នែ

ae

e

aːe

ɛː

អៃ

នៃ

ay

ey

aj

ɨj

អោ

នោ

oo

aːo

អៅ

នៅ

au

ãu

aw

ɨw

TMP-Vocales independientes

Vocales independientes

Transcripción

AFI

â

ʔɑʔ

a

ʔa

ĕ

ʔe

ei

ʔəj

ŏ

ʔ

ŭ

ʔu

ŏu

ʔɨw

rœ̆

ʔrɨ

ʔrɨː

lœ̆

ʔlɨ

ʔlɨː

é

ʔeː

ai

ʔaj

ឱ, ឲ

ʔaːo

âu

ʔaw

 

TMP-Consonantes

Tabla

La siguiente tabla más simple reúne las consonantes con la transcripción al castellano. El primer grupo (C1) en rojo y el segundo grupo (C2) en azul:

Ko

Kho

Koo

Khoo

Gno

Cho

Choo

Chó

Choo

Ño

Do

Tho

Too

Noo

To

Tho

Too

No

Bo

Poo

Po

Phoo

Mo

Yo

Ro

Loo

Woo

So

Jo

Lo

Oo

TMP-Consonantes subscritas

La siguiente tabla reúne las consonantes transcritas.[3] El primer grupo (C1) en rojo y el segundo grupo (C2) en azul:

ក្ក

ខ្ខ

គ្គ

ឃ្ឃ

ង្ង

Ko

Kho

Koo

Kho

Gno

ច្ច

ឆ្ឆ

ជ្ជ

ឈ្ឈ

ញ្ញ

Cho

Choo

Chó

Choo

Ño

ដ្ដ

ឋ្ឋ

ឌ្ឌ

ឍ្ឍ

ណ្ណ

Do

Tho

Too

Noo

ត្ដ

ថ្ថ

ទ្ទ

ធ្ធ

ន្ន

To

Tho

Too

No

ប្ប

ផ្ផ

ព្ព

ភ្ភ

ម្ម

Bo

Poo

Po

Phoo

Mo

យ្យ

រ្រ

ល្ល

វ្វ

Yo

Ro

Loo

Woo

So

Jo

Lo

Oo

 

Capítulo TRES:

Una visita a Camboya

3.1. Llegada al Aeropuerto Internacional de Pochentong.

Después de un largo viaje de más de doce horas desde Madrid, Fernando y Luisa llegan al Aeropuerto Internacional de Pochentong en Phnom Penh, la capital del Reino de Camboya. Es la cuarta vez que visitan el país y ya saben hablar kamae, así que se ven ansiosos por ponerlo en práctica con sus amigos camboyanos.

3.1.1. Diálogo – សន្ទនា (santé-nía)

១។ Fernando: ជំរាប់សួរលោក

Chum-riep suo lok

Hola, señor.

ជំរាប់ (chumriep): Saludar, dar un saludo (soum chum-riep ké, “por favor, salúdalo”).

សួរ (suo): Preguntar, hacer una pregunta (soum suo ké, “por favor, pregúntale”).

ជំរាប់សួរ (chum-riep suo): Hola.

លោក (lok): Señor, caballero, hombre. Pronombre muy formal, se usa especialmente con hombres que no se conocen mucho. Plural ពួកលោក (puok-lok).

២។ Policía: ជំរាប់សួរ! តើលោក លោកស្រីមកពីណា?

Chum-riep suo! ta-a lok loksrey mok pi na?

¡Hola! ¿De dónde vienen ustedes, señor y señora?

តើ (ta-a): Partícula formal para introducir una pregunta.

លោកស្រី (lok-srey): Señora, dama, pronombre formal para hablar con una mujer que no se conoce o con alguien con un cargo superior.

មក (mok): Venir (verbo).

ពី (pi): De, para procedencia.

ណា (na): Dónde. Pi na? (¿de dónde?) Ae na? (¿en dónde?)

៣។ Fernando:យើងមកពី ប្រទេសអេស្បាញ ខ្ញុំជនជាតិអេស្បាញ និង ប្រពន្ទខ្ញុំជនជាតិកូឡូមបី

yeng mok pi protej españ, kñom chun chiet españ neng propun kñom chun chiet colombí

Nosotros venimos de España. Yo soy español y mi esposa es colombiana.

យើង (yeng): Nosotros.

ប្រទេស (protej): País. La J al final la leemos como el reloj.

អេស្បាញ (Españ): España. Protej Españ. La Ñ al final se pronuncia como en Pnom Peñ. Usualmente los nombres de países anteceden la palabra “país” (protej). Casi todos los países, especialmente occidentales, llevan el nombre en francés.

ខ្ញុំ (kñom): Yo. Después de un nombre, es pronombre posesivo (mío).

ជនជាតិ (chun-chiet): Nacionalidad. Cuando se utiliza solo, traduce “extranjero”: ជនជាតិនោះ ត្រូវការ និយាយ​​ ជាមួយលោក (chun-chiet nuj treu-ka niyey chi-muy lok “Ese extranjero necesita hablar con usted”).

ជនជាតិអេស្បាញ(chun-chiet españ): Español, de nacionalidad española. La palabra chun-chiet antecede el país y da la idea de nacionalidad.

និង (neng): La interjección “y”. Cuando antecede un verbo, es partícula de tiempo futuro: ខ្ញុំ និង មកស្អែក (kñom neng mok sa-aet “yo vendré mañana”)

ប្រពន្ទ(pro-pún): Esposa. ប្រពន្ទខ្ញុំ pro-pún kñom “Mi esposa”.

កូឡូមបី(colombí): Colombia, como en francés. ប្រទេសកូឡូមបី protej colombí “Colombia”, ជនជាតិកូឡូមបី chun-chiet colombí “colombiano o colombiana”.

៤។​ Policía: សុំទោស លោកឈ្មោះ អ្វី?

som-tó, lok chimuaj awey?

Disculpen ¿cuál es su nombre, señor?

សុំទោស (som-tó): Disculpe, disculpen, excuse, excusen.

ឈ្មោះ(chi-múa): Nombre, llamarse, título.

អ្វី (awey): Qué. Hay también una versión corta, pero considerada de mala educación: អី (ey).

៥។ Fernando: ខ្ញុំបាទឈ្មោះ ខ្វេណាន្ដូ រ៉ាមីរេស្ស

kñom bat chimuaj fenando ramirez

Mi nombre es Fernando Ramírez

ខ្ញុំបាទ (kñom bat): Yo masculino formal. Una forma muy culta en la que un varón se refiere a sí mismo. បាទ (bat) es también el “sí” masculino.

ខ្វេណាន្ដូ រ៉ាមីរេស្ស (fenando ramírez): Nótese que no escribo la R de Fer, porque el camboyano pronuncia poco la R, la S y la Z. Estrictamente leerían fenando ramirej.

៦។ Policía: ចុះ លោកស្រីឈ្មោះ អ្វី?

chó lok-srey chimuaj awey?

¿Y cuál es su nombre, señora?

ចុះ(choj): Para enlazar la pregunta hecha a uno y ahora dirigida a otro. Como decir “y qué dice usted”, “y acerca de usted”.

៧។ Luisa: នាងខ្ញុំ ឈ្មោះ ឡូអ៊ីសា តូរេស្ស

nieng kñom chimuaj luisa torres

Mi nombre es Luisa Torres.

នាងខ្ញុំ(nieng kñom): El yo femenino formal. Una manera muy culta en la que una dama se refiere a sí misma cuando habla frente a una persona de respeto.

៨។ Policía: លោក លោកស្រីទៅខេត្តណា?

lok lok-srey teu kaet na?

¿A qué provincia van, señor y señora?

ទៅ (teu): Ir.

ខេត្ត(kaet): Provincia.

៩។ Luisa: យើងខ្ញុំ ទៅភ្នំពេញ ទីក្រុងព្រះសិហានុ និង ខេត្តសៀមរាប

yeng-kñom teu pnom peñ, ti-krong preaj sijanú neng kaet-siem riep

Nosotros vamos a Pnom Peñ, Sihanoukville y a la provincia de Siem Riep.

យើងខ្ញុំ(yeng kñom): Nosotros. Se utiliza para enfatizar a un vocero dentro de un grupo o uno que habla por dos, como decir “nosotros dos”, “todos nosotros”.

១០។ Policía: បាទ សូមស្វាគមន៏ នៅប្រទេសកម្ភុជា សូមអញ្ជើញទៅ

bat, soum sowakum neu protej kampuchía, soum añ-cheñ teu

Está bien ¡Bienvenidos a Camboya! Pueden seguir.

បាទ(bat): El sí masculino.

សូម(soum): Por favor.

ស្វាគមន៏(sowakum): Bienvenidos.

នៅ(neu): Estar, vivir, situado, en. En esta frase “a”, “a Camboya”.

កម្ភុជា(kampuchía): El nombre oficial de Camboya. Se considera el nombre más culto. También se llama ប្រទេសខ្មែរ (protej kamae).

អញ្ជើញ(añ-cheñ): Invitación. Por favor. Cuando antecede un verbo dicho en imperativo, se considera muy culto. En el caso antecede ទៅ (teu). Si se dice teu solo, se traduciría como “váyase”, pero con añ-cheñ se hace más culto como “podéis seguir”.

១១។ Luisa y Fernando: សូមអរគុណលោក

soum okún lok

Gracias, señor.

អរគុណ(okún): Gracias.

3.1.2. Gramática – វេយ្យាករណ៏ (wi-ché-ká)

3.1.2.1. Pronombres សព្វនាម (sopá-niem): Los pronombres que hemos utilizado en este diálogo son ខ្ញុំ (kñom, yo), ខ្ញុំបាទ (kñom bat, yo masculino, formal), ខ្ញុំនាង (kñom nieng, yo femenino formal), លោក (lok, usted masculino, formal) លោកស្រី (lok-srey, usted femenino, formal).

De manera estricta, no existen los pronombres en kamae. Estas palabras son en realidad roles sociales. Kñom traduce literalmente “servidor”, look o look-srey traduce “señor” y “señora”.

ខ្ញុំព្រះបាទ (kñom preaj bat): La manera en la que un varón se refiere a sí mismo cuando habla con un alto oficial.

ករុណា (karu-ná, pero en lenguaje hablado se dice kaná): Cuando una persona se refiere a sí misma hablando con un religioso.

អាថ្មា (a-tamá): Un religioso, especialmente budistas, refiriéndose a sí mismo.

ខ្ញុំព្រះករុណា (kñom preaj karu-ná): Un monarca refiriéndose a sí mismo.

នាងខ្ញុំ (nieng kñom): Cuando el hablante se refiere a sí misma estableciendo que es una dama.

ខ្ញុំម្ចាស់ (kñom mechá): Cuando una mujer se refiere a sí misma hablando con una persona de muy alto rango como el rey o un líder de gobierno.

3.1.2.2. Verbos កិរិយាសព្ទ (ke-ri-yá-sap): Los verbos que utilizamos en este diálogo son los siguientes: មក (mok, venir), ទៅ (teu, ir). El verbo ser (គឺជា, kú-chíe) en kamae es un verbo implícito, por ejemplo, ខ្ញុំ ឈ្មោះ (គឺជា) ឡូអ៊ីសា (kñom chi-muaj (kú-chíe) luisa, mi nombre (es) Luisa). La norma es que en presente simple, el verbo ser no se dice.

មក (mok, venir): Este verbo auxilia a ឲ្យ (awy, dar) para crear un imperativo formal: សូមឲ្យមក (soum awy mok) por favor, déme…

3.2. Cambiar dinero

Después de pasar por el control de pasaportes y la aduana, Fernando y Luisa necesitan cambiar su dinero a rieles, la moneda nacional.​ Aunque se utiliza el dólar estadounidense, es más recomendable utilizar la moneda nacional.

3.1.1. Diálogo – សន្ទនា (santé-nía)

១។ Luisa: ខ្វេណានដូ! យើងទៅរក កន្លែង រូបិយប័ណ្ណ

Fenando! yeng teu rok conlaegn rubeyaban

¡Fernando! Vamos a buscar una oficina de cambio de moneda

យើង (yeng): Nosotros.

ទៅ (teu): Ir.

រក (rok): Buscar.

កន្លែង (konlaeng): Lugar, sitio.

រូបិយប័ណ្ណ (rubeyaban): Oficina de cambio de dinero extranjero.

២។ Fernando: បាទ ទៅ

Bat, teu

De acuerdo, vamos

បាទ (bat): Sí masculino, pero en el contexto del diálogo es “de acuerdo”.

៣។​ Luisa: ជំរាបសួរ តើយើងអាចដូរ លុយដុល្លា និង លុយអឺរ៉ុប នៅលុយរៀល បានទេ?

Chumrieb suo ta-a yeng ach dou luy dolá neng luy irob neu luy riel ban te?

Hola. ¿Podriamos cambiar dólares y euros en rieles?

អាច (ach): Posibilidad.

ដូរ (dou): Cambiar.

លុយ (luy): Dinero. លុយដុល្លា (luy dolá): dólar. លុយ អឺរ៉ុប (luy irob): euro. លុយរៀល (luy riel): riel (la moneda de Camboya).

បាន (ban): Posibilidad, posible.

ទេ (te): Partícula de pregunta.

៤។ Cajera: ចាះ បាន តើលោកស្រី ត្រូវការដូរ លុយប៉ុន្មាន?

Chaj, ban. Ta-a lok srey treu-ka dou luy ponman?

ចាះ (chaj): Sí femenino.

បាន (ban): Posibilidad, posible.

តើ (ta-a): Partícula para abrir pregunta.

លោកស្រី (lok srey): Usted (femenino); señora.

ត្រូវការ (treu): Necesidad, necesita.

ដូរ (dou): Cambiar, cambio.

លុយប៉ុន្មាន? (luy ponman?): ¿Cuánto dinero?

៥។ Luisa: មួររយដុល្លា និង ហាសិប អឺរ៉ុប

Muy-roy dolá neng hasab irub

Cien dólares y cincuenta euros.

មួររយ (muy-roy): Cien.

ដុល្លា (dolá): Dólar.

និង (neng): Y.

ហាសិប (hasab): Cincuenta.

អឺរ៉ុប (irub): Euro.

៦។ Cajera: នៅប្រទេសកម្ភុជា លោកស្រីអាច ប្រើ លុយដុល្លាបាន

Neu protej kampuchía lok-srey ach pra-a luy dola ban

En Camboya usted (señora) puede utilizar dólares

នៅ (neu): Estar, vivir, estar localizado. Pero en esta frase, el verbo estar se utiliza como en.

ប្រទេសកម្ភុជា (protej kampuchía): Camboya.

លោកស្រីអាច ប្រើ លុយដុល្លាបាន

៧។ Luisa: អរគុណ តែយើងចូលចិត្ត ប្រើលុយខ្មែរ ពីព្រោះ ជាមួយលុយដុល្លា អ្វីៗទាំងអស់ ដូរជាថ្លៃជាង

Okún tae yeng chol-chet pra-a luy kamae pipruo chie-muy luy dola awey awey teang oj dou chie tlay chieng

Gracias, pero a nosotros nos gusta utilizar el dinero camboyano, porque con dólares todo se vuelve más costoso.

៨។ Cajera: និងហើយ ។ តើលោកស្រី ត្រូវការ ក្រដាស់ប្រាក់អ្វី?

Neng jawi. Ta-a lok-srey treu-ka krodaj-prak awey?

Es cierto. Usted (señora) cómo quiere los billetes?

៩។ Luisa: ចាះ សូមក្រដាស់ប្រាក់ ៥, ១០ និង ២០

Chaj, soum krodaj-prak 5, 10 neng 20

Sí, por favor en billetes de 5, 10 y 20.

១០។ Cajera: ចាះ នេះលោកស្រី

Chaj. nij lok-srey

Sí. Aquí los tiene

១១។ Luisa: ចាះ អរគុនណច្រើន

Chaj, okún chran

Sí. Muchas gracias

3.2.2. Gramática – វេយ្យាករណ៏ (wi-ché-ká)

3.2.2.1. Pronombres សព្វនាម (sopá-niem):

3.2.2.2. Verbos កិរិយាសព្ទ (ke-ri-yá-sap): Los verbos que utilizamos en este diálogo son los siguientes: ទៅ (teu, ir), រក (rok, buscar), អាច (ach, posibilidad), ដូរ (dou, cambiar), ត្រូវការ (treu ka, necesitar), ចូលចិត្ត (choul chet, gustar, querer), ប្រើ (pra-a, utilizar), ជា (chia, ser).

ទៅ (teu, ir): En esta frase el verbo ir se utiliza como auxiliar (ទៅរក, teu rok, ir a buscar, vamos a buscar, busquemos).

Otros ejemplos:

 • ទៅវិញទៅមក (teu weñ teu mok):​ Literalmente “Ir y venir”.

រក (rok, buscar):

អាច (ach, posibilidad):

ដូរ (dou, cambiar):

ត្រូវការ (treu ka, necesitar):

ចូលចិត្ត (choul chet, gustar, querer):

ប្រើ (pra-a, utilizar):

ជា (chia, ser):

Capítulo CUATRO:

Sintaxis

4.1. Frase: Se forma con Sujeto + Verbo + Objeto.

ខ្ញុំទៅភ្នំពេញ (kñom teu Phnom Peñ): Yo voy a Phnom Penh.

នាងមកជាមួយគេ (nieg mok chiemuy ke): Ella vino con él.

យើងចង់បានកាហេ្វ (yeng chong ban café): Nosotros queremos café.

4.2. Nombres: Estos no tienen género o número, los cuales se forman con partículas. En kamae no existe el plural/singular o masculino/femenino/neutro. Tampoco hay artículos definidos (el, la) o indefinidos (un, una, unos, unas).

4.2.1. Número gramatical: Existen numerosas partículas que especifican la idea de cantidad del sujeto. Aquí los más comunes:

4.2.1.2. Personas: La partícula para especificar el número de personas es neak:

មានប្រុសមួយនាក់​ (mien proh muy neak): Hay un varón.

មានប្រុសពីនាក់ (mien proh pi neak): Hay dos varones.

មាន​ប្រុសច្រើននាក់ (mien proh chran neak): Hay muchos varones.

4.2.1.3. Animales: Para estos se utiliza la partícula kabal que traduce literalmente cabeza y también se utiliza para ciertos objetos, como por ejemplo libros:

មានច្មាមួយក្បាល (mien chmá muy kbal): Hay un gato.

មានមាន់ពីរក្បាល​ (mien moo-an pi kbal): Hay dos gallinas.

មានគោបីក្បាល(mien khoo bbay kbal): Hay tres vacas.

4.2.1.4. Objetos: Estos tienen una variedad de partículas que nos permiten la idea de número por su forma. Los más comunes son objetos largos como palos, lápices, barras, columnas, etc., que llevan la partícula daem

Diálogos básicos

Divido con un guión (-) las sílabas. Cada sílaba es enfática.

Saludos

 1. Hola: SU-SA-DEY
 2. ¿Cómo estás? NEAK SOK-SA-BBAY CHIE TEE? អ្នកសុខសប្បាយជាទេ?
 3. Bien, gracias SOK-SA-BBAY, OKUN បាទ​ (ចាស់) សុខសប្បាយ អរគុណ
 4. Sí (lo dicen los varones): BAAT បាទ
 5. Sí (lo dicen las damas): CHA ចាស
 6. Buenos días: ARON SU-SA-DEY
 7. Buenas tardes: SAI-GON SU-SA-DEY
 8. Buenas noches (para saludar): SAI-GON SU-SA-DEY
 9. Buenas noches (para despedir): RITREY SU-SA-DEY
 10. Adiós: CHUM RI-EB LI-E
 11. Hola: CHUM RI-EB SUO

Números

En jemer los números básicos van de 1 a 5 y no de 1 a 9 como los árabigos. Esto quiere decir que después del cinco sigue ‘cinco-uno’ (6), ‘cinco-dos’ (7), ‘cinco-tres’ (8) y ‘cinco-cuatro’ (9). Aunque los números jemeres son utilizados ampliamente, por ejemplo en documentos oficiales, los números arábigos se han popularizado con la globalización.

Número arábigo

Número jemer

Nombre jemer

Pronunciación

0

សូន្យ

SOUM

1

មួយ

MUY

2

ពីរ

PI

3

បី

BAY

4

បួន

BU-ON

5

ប្រាំ

PRAM

6

ប្រាំមួយ

PRAM MUY

7

ប្រាំពីរ

PRAM PI

8

ប្រាំបី

PRAM BAY

9

ប្រាំបូន

PRAM BU-ON

10

១០

ដប់

DOP

11

១១

ដប់មួយ

DOP MUY

12

១២

ដប់ពីរ

DOP PI

13

១៣

ដប់បី

DOP BAY

14

១៤

ដប់បូន

DOP BU-ON

15

១៥

ដប់ប្រាំ

DON PRAM

16

១៦

ដប់ប្រាំមួយ

DOP PRAM MUY

17

១៧

ដប់ប្រាំមួយ

DOP PRAM PI

20

២០

ម្ភៃ

MA-PEY

21

២១

ម្ភៃមួយ

MA-PEY MUY

30

៣១

សាមសិប

SAM-SAP

40

៤០

សែសិប

SAEP-SAP

50

៥០

ហាសិប

HOP-SAP

60

៦០

ហុកសិប

HAP-SAP

70

៧០

ជិតសិប

CHET-SAP

80

៨០

ប៉ែតសិប

PAE-SAP

90

៩០

កៅសិប

KAET-SAP

100

១០០

មួយរយ

MUY ROOY

101

១០១

មួយរយមួយ

MUY ROOY MUY

110

១១០

មួយរយដប់

MUY ROOY DOP

200

២០០

ពីររយ

PI ROOY

1000

១០០០

មួយពាន់

MUY PO-AN

2000

២០០០

ពីរពាន់

PI PO-AN

1.000.000

១០០០០០០

មួយលាន

MUY LIEN

 

 

Dinero y precios

La moneda nacional se llama riel, pero se utiliza el dólar estadounidense (USD).

El símbolo del riel es

1 USD =​ ៛​៤០០០(1 dólar = 4 mil rieles)

Comprar o vender en rieles en Camboya es más exacto que en dólares, porque en la moneda extranjera se redondean los precios y no se tienen en cuenta los centavos. Por otro lado, no se utilizan las monedas y no se aceptan los centavos de dólar. En zonas de frontera con Tailandia y Vietnam, se utiliza también la moneda de esos países en el mercado. Los camboyanos no aceptan billetes de dólar viejos o rotos.

El número diez mil (10.000) se dice dop-poan (ដប់ពាន់), pero en precios este​cambia por muy-mén (មួយម៉ឺន), de tal manera que 20.000 es pi-poan (ពីរម៉ឺន) y 100.000 es dop-mén (ដប់ម៉ឺន).

En el siguiente cuadro puedes conocer los billetes de riel y su valor aproximado en dólares estadounidenses, euros, pesos mexicanos, pesos chilenos, pesos colombianos, pesos argentinos y bolívares. En Camboya no se utilizan las monedas.

Billetes

Dólar

Euro

México

Chile

Colombia

Argentina

Venezuela

100

0,024

0,01

0,28

11,43

43,51

 

500

0,12

0,08

1,43

57,59

217,58

 

1.000

0,24

0,16

2,86

114,39

435,16

 

2.000

0,48

0,33

5,73

228,79

870,32

 

5.000

1,22

0,83

14,32

571,97

1740,64

 

 

10.000

2,44

1,67

28,65

1.143

 

20.000

4,88

3,34

57,31

2.287

 

50.000

12,21

8,35

143

5.719

 

 

De compras

 1. ¿Cuánto cuesta? TLAY PON-MAN?
 2. Cinco mil rieles (RIEL es la moneda nacional, un dólar es cuatro mil rieles): PRAM POAN RIEL
 3. Cuatro dólares: BUON DOLÁ
 4. Es muy costoso: TLAY NÁ
 5. No es costoso: MEN TLAY TEE
 6. Es barato: KAO
 7. No es barato: MEN KAO TEE
 8. Deme uno: AWY MUY
 9. Deme otro: AWY MUY TIET
 10. Quiero un café con leche: KÑOM CHONG CAFÉ TIK DAK COW
 11. Quiero una cerveza: KÑOM CHONG SARÁ VÍA
 12. Deme una cerveza Angkor (cerveza nacional): KÑOM CHONG SARÁ VÍA ANGKÓ

Interconectores

 1. Y: NEN
 2. o: RU
 3. Sí (varones): BAAT
 4. Sí (damas): CHA
 5. Ya: JA-WY
 6. Ahora: AY-LEU-NI
 7. Después: BAN-TOAP-MOK

Adjetivos / គុណនាម (kun-niem)

Adjetivos vienen usualmente presedidos en jemer por la particula dael (ដែល)​ que traduce literalmente el que, lo que, el cual.

Español

Jemer

Pronunciación

aburrido
 • មិនសប្បាយ
 • សែនធុញថប់
 • men sabbay
 • saen-toñ-tub
agradable, simpático

ដែលគេចូលចិត្តច្រើន

dael ke choul-chet chran

agradecido

ដែលដឹងគុណ

dael dang kunn

agresivo

ដែលឈ្លានពាន

dael chlien-pien

amable

ដែលចិត្តល្អ

dael chet la-o

bien educado
 • ដែលគួរសម
 • ដែលសុភាព
 • dael kuo-som ​
 • dael sopiep
ambicioso

ដែលមានមហិចិ្ជតា

dael mien-mojech-tha

amigable

ដែលមានមេតី្រភាព

dael mien methe-píep

apasionado (amor)

ប្រកបដោយតម្រេកយ៉ាងខ្លាំង

pro-kob-dawy-domrok-yang-klang

apático

មិនបានយកចិត្តជួយ

men-ban-yook-chet-chhuy

arrogante, prepotente

ដែលច្រឡោងខាម

dael crolong-kham

atrevido
 • ព្រហើន
 • ឥតខ្មាស់
 • pro-jen
 • oth-kmá
Audaz

ព្រហើន

pro-jen

Calmo
 • គ្មានខ្យល់
 • ស្ងាត់
 • kmien-khchol
 • sgnath
Celoso

ដែលលោភលន់ឈ្នានីស

dael-lup-lun-chnané

charlatán

ដោយនិយាយច្រើន

dawy-niyey-chran

compasivo

ដែលអាណិតអាសួរ

dael-aneth-a-sou

comprensivo

ការយល់

ka-yol

confiable

ដែលសង្ឍមលើបាន

dael-sogn-kum-lea-ban

considerado

ដែលចេះគិត

dael-ché-ket

Cortés

ដែលយកចិត្តទុកដាក់

dael-yok-chet-tuk-dak

creativo

ដែលអាចបង្កើតអោយមាន

dael-bong-kath-awy-mien

Cruel
 • ឃោរឃៅ
 • គ្មានមេត្តា
 • ko-kau
 • kmien-metha
curioso

ដែលចង់ដឹងចង់ឃើញ

dael-chong-dang-chong-keñ

Débil

ខ្សោយ

khsoy

decidido

ដែលរឹងបីង

dael-reng-beng

desconfiable

ដែលជួយរូចផតមិនបាន

dael-chhuy-ruich-puthmenban

descortés

ឥតគួរសម (oth-kuo-som)

deshonesto

មិនត្រង់ (men-trong) មិនស្មោះត្រង់ (men-smoh-trong)

divertido
 • រីករាយ
 • ដែលមានបំណង
 • rik-rey
 • dael-mien-bomnong
dominante

ដែលប្រើអំណាច

dael-prae-omnach

egoísta

កំណាញ់

kom-nach

encantador

ដែលស្អាតបាត

dael-saath-bath

energético
 • ស្វាហាប់
 • ប្រពល
 • swa-jab
 • propol
entusiasta
 • ដែលស៊ុប
 • ខ្នះខ្នែង
 • dael-sob
 • khne-khnaeng
envidioso

ដែលច្រណែន

 • dael-chronaen
estricto
 • ជាក់លាក់
 • ពិតប្រាកដ
 • chak-leak
 • peth-prakod
excéntrico

ខុសគេ

khoj-ke

extrovertido

ដែលមានការទាក់ទងគ្នាល្អ

dael-mien-teaktogn-kniela-o

fanfarrón

ដែលចូលចិត្តអួត

dael-choulchet-uoth

Franco

ដែលស្មោះត្រង់

dael-smoj-trong

Frívolo

ផ្ដេសផ្ដាស (pdej-pdaj)

Fuerte
 • មាំមួន
 • ខ្លាំង

 

 • mam-muon
 • khlang
generoso

ដែលមានចិត្តសប្បុរស

dael-mien-chet-soboroj

haragán

ខ្ចិល

khichel

hipócrita

ដែលគ្មានភាពស្មោះស្ម័គ្រ

dael-kmien-piepsmaj-smak

honesto

ទៀងត្រង់

tieng-trong

humilde

សុភាពរាបសារ

sopieph-rieb-sa

impaciente

ដែលមិនចេះអត់ធ្មត់

dael-men-chej-oth-tmuth

impredecible

ដែលទស្សទាយមិនបាន

dael-tsetiey-menban

impulsivo

ដែលធ្វើទៅតាមតែសន្ទុះចិត្ត

dael-twe-teu-tham-tae-santo-chet

indiferente

ដែលមិនបារម្ភណ៏

dael-men-barom

ingenioso

វិស្វកម្មិក

we-wekomek

inseguro

ដែលគ្មានកក់ក្ដៅ

dael-kmien-kok-kdau

insensible

ដែលមិនដឹង

dael-men-dang

insolente

ប្រហើន

pro-jen

interesado

ការស្វែងរកប្រយោជន៏ខ្លួនឯង

ka-swaeng-rok-proyochun-kluonaeng

introvertido

មនុស្សដែលមានកង្វល់តែនិងខ្លួនឯង

monuj-dael-mien-kong-wiel-tae-neng-khluonaeng

irascible

ចាប់ខឹង

chab-kang

irrespetuoso

ដែលមិនគោរព

dael-men-korup

irresponsable

ដែលមិនទទួលខុសត្រូវ

dael-men-totuol-koj-trew

Leal
 • ស្មោះចំពោះ
 • ភក្ដី
 • smoj-chompuoj
 • peakadey
maduro
 • ពេញលក្ខណះ
 • ពេញវ័យ
 • peñ-leakanaj
 • peñwey
malhumorado

ដែលចាប់ខឹង

dael-chab-kang

materialista

ដែលបញ្ចូនមក

dael-boñ-chun-mok

metido

ដែលចូលចិត្តចង់ដឹងឮរឿងគេ

dael-choulcheth-chong-dang-lea-rung-ke

mezquino

ដែលកំណាញ់

dael-komnañ

modesto
 • ដែលដាក់ខ្លូន
 • មធ្យម
 • dael-dak-kluon
 • meth-chum
molesto

ដែលធ្វើឪ្យមូហ្មង

dael-twe-awy-mong

obediente

ដែលស្ដាប់បង្គាប់

dael-sdab-bong-koab

obsesionado

ដែលធើ្វអោយនឹកឃើញជានិច្ច

dael-twe-awy-nek-keñ-chie-nech

obstinado

ដែលមិនកំរើក

dael-men-kom-rek

olvidadizo

ភ្លេចច្រើន

pleich-chran

optimista

ដែលអំណោយផលបំផុត

dael-omnawy-pol-bompoth

organizado

ដែលរៀបចំ

dael-rieb-chum

orgulloso (engreido)

ដែលក្រអឹតក្រទម

dael-kroeth-krotum

orgulloso (valor)

ដែលមានមោទនភាព

dael-mien-motonopiep

paciente, tolerante

ដែលអត់ច្មត់

dael-oth-tmut

pesimista

អ្នកទុទិ្ទដិ្ធនិយម

neak-tu-tet-te-niyum

práctico

ដែលអនុវត្តន៏

dael-anowath

realista

ដែលបង្ហាញនូវប្រាកដនិយម

dael-bong-jañ-niyum

rencoroso

ដែលបំណងអាក្រក់

dael-bomnong-akrok

respetuoso

ដែលបង្ហាញការគោរព

dael-bong-jañ-ka-korup

responsable

ដែលទទូលខុសត្រូវ

dael-totuol-kotrew

seguro

ដែលមានការទុកចិត្តខ្លូនឯង

dael-mien-katuk-cheth-khluong-aeng

sensato

ដែលសមហេតុផល

dael-som-jaethpol

sensible

ដែលសមហេតុផល

dael-som-jaethpol

sincero

ស្មោះត្រង់

smoj-trong

sociable

គូរអោយស្រឡាញ់រាប់អាន

kuo-awy-srolañ-roab-an

solitario

ឯកកោ

aek-ko

Tímido
 • អៀន
 • ខ្មះ
 • ien
 • kmaj
valiente

ក្លាហាន

klajan

vanidoso

ដែលប្រកាន់ខ្លូនូស

dael-procan-kluon-jo

Aeropuerto / ចំណតអាកាស (Chom-not-aká)

Español

Jemer

Pronunciación

abordar

ទៅនៅក្នុងយន្តហោះ

Teu neu knong yunjó

abrocharse el cinturón de seguridad

ពាក់ ខ្សែ ក្រវាត់

Péak Kassae Krowat

aduana
aeropuerto ចំណតអាកាស
agencia de viajes ទីភ្នាក់ងាររៀបចំការធ្វើដំនើរ
altoparlantes អូប៉ាឡរ(ប្រដាប់បំពងសម្លេង)
apagar los cigarrillos ហាមជក់បារី
asiento អង្គុយ
asiento del lado de la ventanilla កៅអីជាប់បង្អួ​ច(យន្តហោះ រថភ្លើង)
asiento del lado del pasillo ផ្លូវដើរនៅតាមចន្លោះជូរកៅអី
aterrizaje
 • ការចុះ
 • បើកចុះ
aterrizaje de emergencia កន្លែងចុះអាសន្ន ប្រថុច​
aterrizar ចុះ
Avión
azafata អ្នកបម្រើតាមយន្តហោះ
azafata អ្នកបម្រើតាមយន្តហោះ
azafata (old fashioned) អ្នកកាន់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃ(អ្នកបម្រើក្នុងកាប៉ាល់)
balanzas មាត្រាចម្លែក
bandeja de comida ថាសដាក់បាយ
Cabina
 • បន្ទប់តូចក្នុងកាប៉ាល់
 • កន្លែងអ្នកដំនើរក្នុងយន្តហោះ
cabina del piloto កន្លែងសម្រាប់អ្នកបើកយន្តហោះ
Carrito ត្រូឡេ (រថយន្តដឹកមនុស្សដោយប្រើចរន្តអគ្គីសនី)
cinturón de seguridad ដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់
compartimiento para equipaje កន្លែងដាក់ឥវ៉ាន់អ្នកដំនើរ
conexión ទំនាក់ទំនងជាមួយជើងយន្តហោះ
copiloto អ្នកបើកយន្តហោះរង ជំនួយ
demorado ពន្យពេល
descompensación por la diferencia horaria មិនជឿនលឿន
despegar យកចេញ
despegue ចេញ
destino final ទិសដៅចុងក្រោយ
en horario កាលវិភាគ
equipaje ឥវ៉ាន់
equipaje certificado, despachado បញ្ជីឥវ៉ាន់
equipaje de mano យួរឥវ៉ាន់
exceso de equipaje ឥវ៉ាន់លើស
funcionario de aduana ពន្ធការិយាល័យ
funcionario de migración ការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៏
las llegadas están demoradas ការមកដល់យឺត
las llegadas están en horario មកទាន់ពេលវេលា
las salidas están demoradas ដំនើរយឺតយាវ
las salidas están en horario កំនត់ពេលធ្វើដំនើរ
libre de impuestos មិនបាច់បង់ពន្ធ
límite de equipaje ការកំនត់ចំនួនឥវ៉ាន់
listado de horarios តារាងពេលវេលា កាលវិភាគ
llegadas ការមកដល់
mostrador ជើងយន្តហោះមកវិញ
número de vuelo ចំនួនដងហោះហើរ
pase de abordo
 • សំបុត្រ ឬ បណ្ណ័(ឡើងជិះយន្តហោះ )
 • នាវា
piloto អ្នកបើកយន្តហោះ​
pista ផ្លូវយន្តហោះចុះឡើង
puerta ទ្វារ របង
recargo por exceso de equipaje ឥវ៉ាន់លើសទម្ងន់កំណត់(យន្តហោះ)
reclamo de equipaje ទាមទារឥវ៉ាន់
salida de emergencia កន្លែងអាសន្ន
salidas ការធ្វើដំនើរ
salón de espera កន្លែងអ្នកដំនើរអង្គុយចាំ
salón de espera កន្លែងអ្នកដំនើរអង្គុយចាំ​
salvavidas អាបវការពាអាយុជីវិត
sanitarios បន្ទប់លុបលាងខ្លួន
sobrepeso ធាត់ហួស
torre de control កន្សែងការពារ
tripulación ក្រុមនាវិក
turista ទេសចរណ៏ អ្នកទេសចរណ៏
viaje de ida មួយជើង(ធ្វើដំនើរ)
viaje de ida y vuelta ដំនើរទៅមក
vuelo de cabotaje នៃផ្ទះសំបែង
vuelo directo ដំនើរនៃការហោះហើរ
vuelo internacional ជើងយន្តហោះអន្តរជាតិ
vuelo turbulento គ្រោះថ្នាក់យន្តហោះ

Alimentos

Español

Inglés

Aceite ប្រេងឆា
Azúcar ស្ករ
Carne សាច់
Galleta នំតូចៗផ្អែមដុតក្នុងឡ
Harina ម្សៅ
Huevo ស៊ុត ពង
Leche ទឹកដោះគោ
Lechuga សាលាដ
Mantequilla ប័រ ខ្លាច់ទឹកដោះគោ
Mermelada ដំណាប់ផ្លែឈើ
Nata ក្រែម
Pan នំប័ង
Patata ដំឡូង
Pescado ត្រី
Pimiento ម្រេច
Queso ទឹកដោះពពែ
Sal អំបិល
Salchicha សាច់ក្រក
Tomate ប៉េងបោះ
Tostada នំប័ងអាំង
Vinagre ទឹកខ្មេះ
Zanahoria មើមការ៉ុត

 

Amigos

Español

Jemer

Pronunciación

Amigo

មិត្តភក្តិ

mét-peak-kadey

Amistad

មិត្តភាព

méte-piep

Amor

ស្រលាញ់

sarolañ

Asociación

សហគមន៍

saja-kum

Club
 • ក្លឹន​
 • កន្លែងកំសាន្ត
 • klen
 • kon-laeng-sant
Colega

សហការី

saja-karey

Compañerismo

មិត្តភាព

mete-piep

Compañero

ធ្វើការរួមគ្នា

tweak-rum-kníe

Comunidad

សង្គម

song-kum

Conocer

ជួប

chúop

Conocido

ភាពស្គាល់គ្នា

piep-skoal-kníe

Convivir

រស់នៅជាមួយនរណាម្នាក់

ruaj-neu-chimuy-nona-maneak

Cordialidad

ភាពស្មោះត្រង់

so-treu

Enemigo

សត្រូវ

Grupo

ក្រុម

krom

Llevarse bien

ចុះសំរុងនឹងគ្នា

choj-somrung-neng-kníe

Odio

ស្អប់

so-ob

Pandilla

ក្មេងពាល

kmeing-piel

Pariente
 • សាច់ញាតិ​
 • បងប្អូន
 • sach-ñath
 • bong-pa-on
Presentar

ណែនាំខ្លួន

naenoam-kluon

Socio

ដៃគូរ

day-kúo

Vecino

អ្នកជិតខាង

neak-chet-kang

Animales

Español

Inglés

abeja ឃ្មុំ
águila ឥន្ទ្រីយកន្ទុយស
alce សត្វក្តាន់
antílope ថនិកសត្វម្យ៉ាងស្រដៀងឈ្លុស
araña ពីងពាង
ardilla កំប្រុក
asno, burro សត្វលា
asno, burro សត្វលា
avestruz ត្មាតភ្លើង
avispa ឪម៉ាល់
babosa ខ្យងគោកម្យ៉ាងឥតស្នូក
ballena ត្រីបាឡែន
ballenato កូនគោ
bisonte ក្របីអាមេរិក គោព្រៃទ្វីបអ៊ឺរ៉ុម
buey គោឈ្មោល
búfalo ក្របី
buitre ត្មាត
caballo សេះ
cabra ពពែរ
cabrito កូនពពែ
cachorro កូនខ្លាឃ្មុំ
cachorro កូនឆ្មា
cachorro កូនឆ្កែ
camaleón សត្វម្យ៉ាងស្រដៀងបង្កួយ
camello សត្វអូដ្ឋ
canario សត្វស្លាបមួយបែប
cangrejo ក្តាម
canguro សត្វកង់ហ្គូរូ
caracol ខ្យង ខ្ចៅ
cebra សេះបង្កង់
cerdo ជ្រូក
chacal ឆ្កែព្រៃ
cheetah ខ្លាប្រភេទខ្លារខិន
chimpancé ស្វាធំមួយប្រភេទនៅអាហ្រវិក
ciempiés សត្វមានជើងច្រើនដូចសត្វក្អែក
ciervo
 • ក្តាន់
 • ប្រើស​
cigüeña សត្វក្រសា
cisne ហង្ស
cobayo សត្វកណ្តុប្រែង
cochinillo កូនជ្រូក
cocodrilo ក្រពើ
comadreja សត្វមួយប្រភេទ
cóndor សត្វត្មាតនៅអាមេរិកខាងត្បូង
conejo ទន្សាយ
cordero កូនចៀម
cordero កូនចៀម
coyote ឆ្កែចចកនៅអាមេរិកខាងជើង
cucaracha សត្វកន្លាត
cuervo សត្វក្អែក
delfín
 • ផ្សោត
 • ត្រីដូហ្វាំង​
dromedario អូដ្ឋបូកមួយ
elefante ដំរី
erizo សត្វកាំប្រម៉ា
escorpión
 • ខ្ទួយ
 • ខ្ញាដំរី
faisán មាន់ទោ
foca ភេ
gallina មេមាន់
gallo មាន់ឈ្មោល
ganso ក្ងាន
gato ឆ្មារ
gorila ស្វា(ធំជាងគេ)
gusano ដង្កូវ
halcón ស្ទាំង
hamster កញ្ឆេមានគ្រប
hiena ឆ្កែព្រៃម្យ៉ាង(សត្វស្វាន់)
hipopótamo ដំរីទឹក
hormiga ស្រមោច
hurón សំពោចស្បូវ
iguana សត្វទន្សោង
jabalí ជ្រូកព្រៃ
jaguar ខ្លាដំបង(ខ្លាមានពណ៏លឿងនិងឆ្នូតពណ៏ត្នោត)
jirafa សត្វហ្សឺរ៉ាហ្វ
langosta កណ្តូប
langosta de mar បង្កងសមុទ្រ
lechuza
 • មៀម
 • ទីទុយ
león តោ
león (lobo) marino តោសមុទ្រ
leopardo
 • ខ្លារខិន
 • ខ្លាដំបង
libélula កន្ទុមរុយ
liebre hare
lince អម្បួរសត្វឆ្មារព្រៃ
lobezno
 • កូនខ្លាឃ្មុំ
 • តោ
lobo ចចក
loro សេក
mamut សត្វម៉ាប់មុត
mapache raccoon
mariposa មេអំបៅ
mono ស្វា
morsa លោមមច្ឆា
mosca រុយ
mosquito មូស
mula សេះទេស
murciélago ប្រចៀវ
nutria ភេ
orangután ស្វាធំម្យ៉ាង
osezno
 • កូនឃ្មុំ
 • កូនខ្លាឃ្មុំ
 • តោ
oso ខ្លាឃ្មុំ
oso panda សត្វខ្លាឃ្មុំ
ostra
 • ខ្យងស្មិត
 • ងាវសមុទ្រ
oveja ចៀម
pájaro, ave បក្សី
paloma
 • ព្រាប
 • រលក
pantera ខ្លា
pato ទា
pavo មាន់បារាំង
pavo real ក្ងោងមយូរ៉ា
pelícano សត្វទុង
perezoso សត្វមានដោះម្យ៉ាងមានជើងបួន
periquito សេកម្យ៉ាងតូចៗ
perro ឆ្កែ
pez ត្រី
pez de colores ត្រីក្រឹមាស
pichón កូនទា
pingüino កូនភិនគ្វិន
pollo មាន់
pollo មាន់
pony សេះតូច
potranca កូនសេះញី
potrillo
 • កូនសេះ(អាយុក្រោម១ឆ្នាំ)
 • កូនសេះឈ្មោល(អាយុ ៤ ទៅ៥ ឆ្នាំ)
puercoespín ប្រមា
pulpo ត្រីមឹកធំ
puma សត្វតោ(ទ្វីបអាព្រិចរោមសំបុត្នោត)
puma តោព្រៃ
rana កង្កែប
rata កណ្តុរប្រែង
ratón កណ្តុរ
renacuajo
 • កូនក្អុក
 • កូនពៀង
reno រមាំងមួយបែប
rinoceronte រមាស
salamandra សត្វជំពូកត្រកូតថ្លែន
sapo គង្គក់
serpiente ពស់
ternero កូនគោ
ternero កូនគោ
tiburón ឆ្លាម
tigre ខ្លា
topo សត្វកំពីងដូង
toro
 • គោឈ្មោល
 • ដំរីឈ្មោល
 • ក្របីឈ្មោល
tortuga de agua
 • អណ្តើក
 • កន្ធាយ
tortuga de tierra អណ្តើក(រស់នៅលើគោកក៏បានក្នុងទឹកក៏បាន)
vaca គោ
víbora ពស់វែក
visón សំពោចម្យ៉ាង
yegua
 • សេះ
 • លាញី
zorro កញ្រ្ជោង

Árboles

Español

Inglés

Alamo ដើមប្រក្រាប
Alcornoque
 • សំបកឈើម្យ៉ាងស្រាលដូចស្មោរសម្រាប់ធ្វើជាឆ្នុកដប
 • ដើមសែន
Almendro អាម៉ងដែលមានគ្រប់ដូចគ្រាប់ចំបក់
Cactus ដំបងយក្ស
Castaño ប្រភេទដើមឈើមានផ្លែសំបករលីងពណ៏ត្នោតក្រហមជាំ
Ciprés ដើមស្រល់
Ciruelo ផ្លែឈើម្យ៉ាង
Cocotero ដើមដូង
Encina ដើមសែន
Eucalipto ដើមកំណើត
Higuera ដើមល្វែ
Limonero ដើមក្រូច
Manzano ដើមប៉ោម
Naranjo ដើមក្រូច
Olivo ដើមអូលីវ
Palmera ប្រេងត្នោត
Peral ដើមពរ័
Pino ស្រល់
Platanero ដើមចេក
Roble ដើមសែន
Viña ចម្ការទំពាំងបាយជូរ

Baño

Español

Inglés

afeitarse កោ
agua caliente ទឹកក្តៅ
agua fría ទឹកត្រជាក់
alfombra de baño កម្រាលក្រាលដែលគេឈរលើក្រោយពីគេចេញពីងូតទឹក
artículos de tocador បង្កន់
balanza ជញ្ជីង
bañera អាងទឹក
baño មុជទឹក
baño បន្ទប់ទឹក
baño បង្គន់
baño público ការគួរសមជាសាធារណៈ(GB)
baño público បង្គន់(US)
baño público បង្គន់
baño público បន្ទប់ទឹក (US)
bidé អាងទឹតតូច
botiquín ថ្នាំការពារទ្រូង(សុដន់)
canilla de agua caliente ធុងទឹកក្តៅ
canilla de agua fría ធុងទឹកត្រជាក់
cepillo de dientes ច្រាសដុសធ្មេញ
cepillo para cabello ក្រាសសិតសក់
cepillo para uñas ច្រាសខាត់ក្រចក
champú សាប៊ូ
crema de afeitar ក្រែបសម្រាប់កោពុក
desagüe បំពង់បង្ហូរ
ducha ងូតទឹកផ្កាឈូក
espejo កញ្ចក់
esponja
 • លាង
 • ងូត
 • កៅស៊ូទន់ៗ
grifo, canilla ក្បាល់ម៉ាស៊ីនទឹក (US)
grifo, canilla ក្បាលម៉ាស៊ីន(GB)
inodoro បង្គន់
jabón ពពុះសាប៊ូ
jabonera ដុំសាប៊ូ
lavabo បន្ទប់លុបលាងខ្លូន(US)
papel higiénico ក្រដាសអនាម័យប្រើក្នុងបង្គន់
pasta dentífrica ថ្នាំដុសធ្មេញ
peine ក្រាស
rollo de papel higiénico រមូរក្រដាសសម្រាប់ប្រើក្នុងបង្គន់
sales de baño ទឹកអំបិល
secador de cabello ប្រដាប់ផ្លុំសក់អោយស្ងួត
toalla កន្សែងពោះគោ
toalla de mano កន្សែងដៃ
toallero កន្លែងដាក់កន្សែង
toallón កន្សែងងូតទឹក
tomar un baño ងូតទឹក
tomar una ducha ងូតទឹកផ្កាឈូក

Bebidas

Español

Inglés

agua mineral ទឹកបរិសុទ្ធ
agua tónica ទឹកកម្លាំង
alcohol អាកុល
batido de leche ភេសជ្ជៈលាយទឹកដោះគោ
bebida sin alcohol ភេសជ្ជៈគ្មានជាតិអាល់កុល
bebidas ភេសជ្ជៈ
brandy ស្រាខ្លាំង
café កាហ្វេ
café con leche កាហ្វេទឹកដោះគោ
café descafeinado កាហ្វេមិនឆ្ងាញ់
café expreso espresso coffee
café solo (sin leche) កាហ្វេខ្មៅ
cerveza ស្រាបៀ
cerveza de barril ស្រាមានរសជាតិ
cerveza negra ធាត់ខ្លាំង
cerveza rubia ប្រភេទបីឃែរ
champaña ស្រាសំប៉ាញ
chocolate caliente សូកូឡាទាន់ចិត្ត
ginebra
 • ស្រាសម្យ៉ាង
 • ម៉ាស៊ីនយកគ្រាប់កប្បាសចេញ
jugo de naranja ទឹកក្រូច
jugo, zumo ទឹកដប
leche ទឹកដោះគោ
limonada ទឹកក្រូចឆ្មា
refresco សូដា
refresco ភេសជ្ជៈ
ron ស្រារោម
តែ
té de hierbas គ្រឿនផ្សំតែ
té frío តែទឹកកក
vino ស្រា
vino blanco ស្រាស
vino rosado ស្រារូស(ផ្កា)
vino tinto ស្រាក្រហម
vodka វ៉ដកា(ស្រាម៉្យាង)
whisky ស្រាវិស្គី

Características físicas

Español

Inglés

alto ខ្ពស់
aparato de ortodoncia ឧបករណ៏ប្រដាប់ទប់ទ្រ
arruga ជ្រួញ
atractivo ស្រស់ស្អាត
bajo
 • ខ្លី
 • ទាប
barba ពុកចង្កា
bien vestido សម្លៀកបំពាក់ស្រស់ស្អាត
bigote ពុកមាត់
bonito (para mujeres) ស្អាត
bronceado
 • សម្លាប់(ស្បែក)
 • ឡើងពណ៏ដាំដែង(ដោយត្រូវកម្តៅថ្ងៃ
cabello castaño សក់ពណ៏ត្នោត
cabello con algunas canas សក់ពណ៏ប្រផេះ
cabello corto/largo សក់វែងខ្លី
cabello lacio សក់ត្រង់
cabello negro សក់ខ្មៅ
cabello oscuro/claro សក់សខ្មៅ
cabello rizado សក់រួញ
cabello rubio សក់ពណ៏ត្នោត
calvo ទំពែក
canas សក់ស
cicatriz ស្លាកស្នាម
con cara de bebé មុខក្មេង
con cara de piedra មុខរឹង
con cara delgada មុខស្គម
con cara fresca, joven មុខស្អាត
con cara pálida មុខស្លេក
con cara redonda មុខមូល
corpulento ក្រអាញ
corpulento ធាត់
de constitución media កម្ពស់ល្មម
de estatura media កម្ពស់ល្មម
delgado រាងស្វែល
desaliñado
 • ដើមក
 • កញ្ជឹងក
desaliñado មើលទៅមិនរៀបរយ
elegante ស្អាត
elegante ពូកែ
entradas (en el cabello) សក់ខ្លី
esbelto តូចច្រឡឹង
feo អាក្រក់
flaco ស្គម
flaco ស្គម​
fornido ល្មម(រូបកាយ)
gordo (despectivo) ធាត់
gordo, excedido de peso ធាត់ហួស
guapo គួរអោយមើល
guapo (para hombres) សង្ហារ
hermoso ស្រស់ស្អាត
joven ក្មេង
lunar ប្រជ្រុយ
marca de nacimiento ផ្នូក
musculoso នៃសាច់ដុំ
obeso ធាត់ពេក
pálido ជួរបង្គូល
patillas ទូចាន
peca អាចម៏រុយ
pelirrojo មនុស្សមានសក់ក្រហម
pequeño ល្អិត
poco atractivo វាលរាប
poco atractivo ដែលមិនពិសោធ
regordete ក្រម៉ាប់ ធាត់
rodete នំប័ង(មូលតូចៗ)
tatuaje សញ្ញា(ដោយវាយស្គរហៅទាហាន
trenza ក្រងត្បាញ
verruga ឬស្ស
viejo ចាស់

Vehículos

Español

Inglés

Acelerador ឈ្នាន់ល្បឿន
Batería ថ្ម ធុងអាគុយ
Bujía ភ្លើងដេញ(ម៉ូតូ ឡាន)
Capot ឈ្នួតក្បាល
Carburador ការប៊ុយរ៉ាទ័រ
Cilindro ភ្លៅ បំពង់
Depósito ធុងឧស្ម័ន
Embrague ក្តាប់អោយណែន
Espejo retrovisor កញ្ចក់សម្រាប់មើលខាងក្រោយ
Freno ប្រដាប់បោក
Limpiaparabrisas ដែកស្វាន
Maletero ដើម តួរខ្លួន
Marcha ស្ពឺ
Matrícula អ្នកដែលគេអោយបញ្ញា
Motor ម៉ាស៊ីន
Neumático កៅស៊ូកង់ឡាន
Parabrisas បំពង់ខ្យល់
Parachoques របាំងមុខឡាន
Pistón ពិសស្តុង
Rueda កង់
Volante ការកាច់ចង្កូត

Casa (Interior)

Español

Inglés

abrelatas
 • កំប៉ុង
 • ប្រអប់
afeitadora ប្រដាប់កោពុកមាត់
afeitadora eléctrica ប្រដាប់កោពុកមាត់(ប្រើអេឡិចត្រូនិច)
alfombra ព្រំ
alfombra de baño សម្រាប់ជូតជើង
alfombra fija ព្រំ
almohada ខ្នើយ
ático បន្ទប់តូចក្រោមដំបូលផ្ទះ
balcón យ៉
bañera អាង
baño បន្ទប់ទឹក
baño បន្ទប់ទឹក
batidora ម៉ាស៊ីនវាយ
bidet ផើងជម្រះកាយ
bodega បន្ទប់ក្រោមដី
bol ចានគោម
buzón ប្រអប់សំបុត្រ
cacerola កូនឆ្នាំងតូចមានដៃ
cafetera អ្នកផលិតកាហ្វេ
cajón de los cubiertos ឧបករណ៏ធ្វើតុទូ
cajonera ឧបករណ៏ធ្វើដើមទ្រូង
cajones ខោទ្រនាប់
cama គ្រែ
canilla ទះតិចៗ
canilla
ទះតិចៗ
cepillo ក្រាស់សិតសក់
cepillo de dientes ច្រាស់ដុសធ្មេញ
cepillo de uñas ដែកគោល
champú សាប៊ូ
chimenea បំពង់ភ្លេង
chimenea ជើងក្រានកម្តៅផ្ទះ
cocina ផ្ទះបាយ
cocina ផ្ទះបាយ
colcha សំពត់ក្រាលគ្រាដេក
colchón ពូក
comedor បន្ទប់ហូបបាយពេលល្ងាច
comedor បន្ទប់ហូបបាយពេលល្ងាច
cortina វាំងនូន
crema de afeitar ហ្វូមកោពុកមាត់
crema de enjuague ការធ្វើអោយស្ងួត
cuchara ស្លាបព្រា
cucharita ស្លាបព្រាកាហ្វេ
cuchillo
កូនកាំបិត

dentífricoថ្នាំដុសធ្មេញdepartamentoផ្ទះល្វែង (GB)departamentoផ្ទះល្វែង (US)dormitorioបន្ទប់ដេកdormitorioបន្ទប់ដេកduchaងូតទឹកផ្កាឈូកedredónស្រោមពូក(ធំ)escaleraជណ្តើរescobaអំបោសespejoកញ្ចក់esponjaទន់ៗ(ធ្វើអោយស្បែកទន់)estudioរៀនfelpudoប្រដាប់កាន់បិទបើកទ្វារgarajeយានដ្ឋានguardarropasទូព្យួខោអាវhabitaciónបន្ទប់heladeraទូទឹកកកhornoឡhorno de microondasចង្រ្កានអគ្គិសនីinodoroបង្កន់jabónពពុះសាប៊ូjaboneraសាប៊ូលាងចានjarra

 • ឧទិន
 • បោយ
 • ពួច

jarra para caféប្រដាប់ឆុងកាហ្វេlámparaចង្កៀងlámparaអំពូលភ្លើងនៅក្បែរគ្រែlavabo, lavatorioសម្អាតអាងទឹកlavarropasម៉ាស៊ីនបោកគក់lavavajillasអ្នកលាងចានlicuadoraធ្វើអោយរាវ (GB)licuadoraប្រដាប់កិនវាយបញ្ចូលគ្នា(ធ្វើម្ហូប) (US)luzភ្លើងmanta

 • ភួយ
 • កម្រាលទឹកកក
 • ការបំបិទបំបាំង

mantelកម្រាលតុmesaតុmesadaរោងជាងmesita de luz

 • ក្បែរគ្រែ
 • ក្បែរតុ

olla a presión

 

 • សម្ពាធ
 •  ការបង្ខិតបង្ខំខាងផ្លូវចិត្ត

papel de paredក្រដាស់បិទជញ្ជាំងpapel higiénicotoilet paperparedជញ្ជាំងpavaកំសៀវ(តែ)peineក្រាសpileta

 • ស្នូកទឹក
 • ធុងលាងចាន
 • ទីស្រុត
 • ធ្វើអោយលិច

pisoកម្រាលplato

 • ថាស
 • ទ្រនាប់
 • ចានទ្រនាប់

puertaទ្វារradiadorគ្រឿងកម្តៅreloj despertadorនាឡិកាប៉ោលrepasadorទ្រនាប់ទ្រាបទឹកតែsábana

 • កម្រាល
 • សន្លឹក
 • បន្ទះ
 • ស្រទាប់

sacacorchosប្រដាប់ខួងដកស្នុកដបsala de estarបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវsalónបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវsalónបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវsarténខ្ទះឆាsecador de peloប្រដាប់ផ្លុំសក់អោយស្ងួតservilleta

 • ក្រណាត់
 • កន្សែង(ប្រើពេលបរិភោគបាយ)

sillaកៅអីsillónកៅអីមានដៃsofáសាឡុងsótanoជាន់នៅក្រោមដីសម្រាប់ដាក់ឥវ៉ាន់ដាក់រថយន្តtabla de plancharក្តាអ៊ុតសម្លៀកបំពាក់tacho de basura

 

ធុងសម្រាម

tazaពែងtechoដំបូលtecho

 • ពិដាន
 • គំនូរពិដាន
 • កម្រិតតម្លៃខ្ពស់បំផុត

televisorទូរទស្សន៏tenedorសមteteraប៉ាន់តែtimbreកណ្តឹងរោទិ៏នៅក្នុងផ្ទះនៅពេលមានភកញៀវមកដល់ខាងក្រៅផ្ទះtoallaកូនកន្សែងtoalleroក្រណាត់ជូតtoiletteបង្គន់tostadoraកូនខ្ទះចៀនvasoកែវventanaបង្អួច

Lugares de la casa

Español

Inglés

Balcón
 • យ៉
 • ឡៅតឿ
Buhardilla បន្ទប់ស្ទុយឌីយូក្នុងផ្ទះល្វែង
Casa ផ្ទះ
Chimenea បំពង់ផ្សែង(នៅផ្ទះ ឬ រោងចក្រ)
Cocina ផ្ទះបាយ
Comedor បន្ទប់ហូមអាហារ
Cuarto de baño បន្ទប់ទឹក
Despacho រៀន
Dormitorio បន្ទប់ដេក
Escaleras ជណ្តើរ
Garaje
 • អាគារចតរថយន្ត
 • យាន្តដ្ឋាន
Pared ជញ្ជាំង
Pasillo
 • គេហបថ
 • បន្ទប់ការងារ
 • បន្តប់ធំ
 • មហាសាល
 • អាគារ
Puesta ទ្វារ
Recibidor
 • កន្លែងសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវ
 • ច្រកដើរជាប់នឹងទ្វារចូល
Salón បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ
Suelo កម្រាល
Techo ពិដាន
Tejado ដំបូល
Ventana បង្អួច

Ciudad

Español

Inglés

el aeropuerto អាកាសយាន្តដ្ឋាន
el almacén ហាងលក់
el almacén សេវាកម្មផ្ញើរទុក
el almacén ឃ្លាំងឥវ៉ាន់
el anfiteatro រង្គមណ្ឌល
el anticuario ហាងបូរាណ
el asilo
 • ទីសម្រាប់ការពារ
 • ជម្រក
 • ទីស្នាក់អាស្រ័យ
el astillero
 • អ៊ូកប៉ាល់
 • កន្លែកដាក់នាវា
el banco ធនាគារ
el bar
 • បា
 • រនុកទ្វារ
 • រនាំងផ្លូវ
 • ចម្រឹងបង្អួច
el base militar មូលដ្ឋានយោធា
el café តៀមកាហ្វេ
el café bar ហាងកាហ្វេ
el capitolio
 • មហាគ្រិះ
 • វិមានរដ្ឋភា​
el casino កាស៊ីនូ(កន្លែងលេងល្បែង)
el castillo ប្រាសាទ
el centro de comidas nutritivas មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់អាហារ
el centro de compras
 • ធ្លា
 • លាដើរលេងជាសាធារណៈ
el centro de compras កន្លែងទិញឥវ៉ាន់
el centro de entrenamiento កន្លែងហ្វឹកហាត់
el cine រោងភាពយន្ត
el club ក្លប
el colegio អនុវិទ្យាល័យ
el coliseo ស្ថានសម្តែង
el comisario
 • ហាងលក់ឥវ៉ាន់ក្នុងមូលដ្ឋាន
 • បន្ទាយកងទ័ព
el conservatorio អាគារកញ្ចក់សម្រាប់ដាំបន្លែរុក្ខជាតិនៅប្រទេសក្រៅ
el convento ផ្ទះដូនជីនៅជាមួយគ្នា
el correo ការិយាល័យ
el cuartel លំនៅទាហាន
el depósito
el depósito de cadáveres កន្លែងទុកសពបណ្តោះអាសន្ន
el depósito de gasolina ស្ថានីយ៏ឧស្មន័
el dique កំពង់ផែ
el dique ស្ពានកំពង់់ឆ្នេរសមុទ្យ
el domicilio
el domo
 • ដោម
 • កំពូលមានសណ្ឋានក្រឡូម
 • ផ្ទះដំបូលមូល
el dormitorio សយនដ្ឋាន
el editorial
el estadio កីឡាមណ្ឌល
el estudio ស្ទុយឌីយូ
el faro សើនបញ្ចាំងភ្លើង(សម្រាប់នាំផ្លូវនាវា) ហ្វារ
el florero ហាងលក់ផ្កា
el gimnasio
 • គ្រិះសា្ថនហាត់ប្រាណ
 • អត្តពលកម្ម(ជាពិសេសនៅតាមសាលា)
el hangar ពិធីចងក(មនុស្សទោស)
el hospital មន្ទីពេទ្យ
el hostel សណ្ឋាគារ
el hotel
el instituto បង្កើតឡើង
el kinder មត្តេយ្យសាលា
el laboratorio ពិបាក
el lagar
el lavabo បន្ទប់ទឹក
el lavabo
el malecón
el malecón
 • ផែ
 • កំពង់ផែ
 • ទម្រអាគារ(ធ្វើដោយថ្ម ឬឈើ)
el martillo ការលក់ផ្ទះឡាយឡុង
el mauseolo មតចេតិយ
el mausoleo
el mercado
 • ផ្សារដែលលក់របស់ជជុស
 • ផ្សារកណ្តាល
 • ទីលំហរ
el mercado ផ្សារ
el mesón
el molino រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ
el monasterio វត្ត
el motel
 • ផ្ទះសំណាក់តាមផ្លូវ
 • ម៉ូតែល
el museo សារមន្ទី
el observatorio កន្លែងសង្គេតមើលផ្កាយដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ
el óptico
 • អ្នកលក់វែនតា
 • អ្នកទស្សនភណ្ឌ័
el orfanato គ្រិះស្ថានរក្សាក្មេងកំព្រា
el palacio វាំង
el palacio de justicia វិមានតុលាការ
el paradero
el patinadero ការរត់លើទឹកកក
el pirámide ពីរ៉ាមីត
el planetario សំណាក់ចក្រវាល
el preparatorio ការរៀនបម្រុង
el puerto ផែ
el puesto de bomberos ស្ថានីយ៏អគ្គិសនី
el puesto de gasolina
el quiosco តូប
el quiosco តូបលក់កាសែត
el radio ស្ថានីយ៏វិទ្យុ
el rasgacielos អាគារខ្ពស់ៗ
el refugio
el restaurante ភោជនីយ៏ដ្ឋាន
el rompeolas
el rompeolas
el seminario សិក្ខាសិលា
el servicio de bienestar ការិយាល័សន្តិសុខសង្គម
el supermercado ផ្សារទំនើប
el taller ហាង
el taller
el taller de reparaciones ហាងជួសជុល
el teatro រោងភាពយន្ត
el templo ប្រាសាទ
el zoológico សួនសត្វ
la abacería ហាងលក់ម្ហូបអាហារ
la agencia de viajes ភ្នាក់ងារធ្វើដំនើរ
la alberca អាង
la arena វេទិកា
la biblioteca ការិយាល័យ
la bodega កន្លែងធ្វើស្រា
la bolera កន្លែងបោះប៊ូល
la botica ឪសថស្ថានដែលអាចមានលក់ទំនិញផ្សេងនិងម្ហូបតិចតួចផងដែរ
la cafeteria
 • កាហ្វេតេរីយ៉ា
 • ភោជនីយ៏ដ្ឋានបម្រើដោយខ្លួនឯង
la cantina
la cantina តៀមស្រា
la capilla វិហារតូច
la cárcel គុក
la cárcel គុក
la carnicería តូបឈ្មួញលក់សាច់
la casa ផ្ទះ
la casa ផ្ទះ
la casa de empeños ហាងបញ្ជាំ
la casa de impuestos ការិយាល័យបង់ពន្ធ
la casa de los ancianos កន្លែងមើលមនុស្សចាស់
la casa editorial កន្លែងលក់ស្រា
la casa rectoral
 • សាកលវិទ្យាធិការដ្ឋាន
 • វត្តអារាម
la catedral វិហារ
la cervecería រោងចក្រធ្វើប៊ីយ៉ា
la clínica ក្លីននិច
la comisaría ប៉ុស្តិ៏ប៉ូលីស
la compañía de electricidad រោងចក្រអគ្គិសនី
la compañía de gas រោងចក្រឧស្មន័
la confitería តូបលក់ស្ករគ្រាប់
la confitería អ្នកលក់(ដំណាប់)
la cripta បន្ទប់ក្រោមដីក្នុងវិហារប្រើកាលពីជំនាន់ដើមជាកន្លែងបញ្ជុះសព
la curtiduría កន្លែងសម្លាប់ស្បែក
la droguería
la dulcería
la escollera
la escuela សាលារៀន
la estación និរទេស
la estación de autobús ស្ថានីយ៏ឡានក្រុង
la estación de tren ស្ថានីយរថភ្លើង
la fábrica រោងចក្រ
la fábrica de conservas រោងចក្រធ្វើម្ហូបកំប៉ុង
la farmacia ឪសថស្ថាន
la farola
la ferretería ហាងលក់គ្រឿងដែក
la floristería
la fonda
 • ភោជនាល័យ
 • ផ្ទះសំណាកអាគារ
la fortaleza បន្ទាយ
la frutería ហាងលក់ផ្លែឈើ
la galería សំណង់ម្យ៉ាងមានដំបូលក្រឡូងទ្រវែងមានហាងលក់ឥវ៉ាន់
la galería ផ្លូវច្រក(រោងកុន)
la galería de arte សាលសិល្បះ
la iglesia ព្រះវិហារ
la imprenta ហាងបោះពុម្ព
la jardinería សួនច្បារ
la joyería អ្នកលក់គ្រឿងអលង្ការ
la juguetería ហាងលក់ប្រដាប់ក្មេងលេង
la lavandería កន្លែងបោកគក់
la librería ហាងលក់សៀវភៅ
la licorería កន្លែងលក់ស្រា
la mezquita វិហារអ៊ីស្លាម
la oficina ការិយាល័យ
la oficina de empleos អ្នកធ្វើការក្នុងការិយាល័យ
la panadería កន្លែងដុតនំបុ័ង
la papelería អ្នកចាំស្ថានីយ៏
la pastelería ហាងនំ
la peluquería កន្លែងកាត់សក់
la peluquería ហាងអ៊ុតសក់
la peluquería ហាងកាត់សក់
la perfumería ហាងទឹកអប់
la perrera កន្លែងចិញ្ចឹមឆ្កែរ
la pescadería កន្លែងលក់ត្រី
la piscina
la piscina អាងហែលទឹក
la plaza ធ្លានៅកណ្តាលក្រុង
la posada
la prisión
la relojería ហាងលក់នាឡិកា
la residencia
la residencia ទីលំនៅ
la sala de billar កន្លែងលេងប៊ីយ៉ា
la sala de billar កន្លែងហែលទឹក
la sala de concierto កន្លែងប្រគំតន្ត្រី
la sala de subastas
la sinagoga
la tabaquería អ្នកជំនួញថ្នាំជក់
la tablajería
la tahona
la televisión ស្ថានីយ៏ទូទស្សន៏
la tenería
la tienda កន្លែងស្តុកទុក
la tienda de deportes កន្លែងលក់របស់របរកីឡា
la tienda de gastrónomo ហាងលក់ម្ហូបឆ្ងាញ់
la tienda de música ហាងលក់ចម្រៀង
la tienda de regalos ហាងលក់កាដូ
la tienda de ropas ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់
la tienda de ventas baratas
 • កន្លែងចុះកិច្ចព្រមព្រៀង
 • កន្លែងចុះថ្លៃ
la tienda de videos ហាងលក់វីដេអូ
la tienda para hombres ហាងសម្រាប់បុរស
la tienda para mujeres ហាងសម្រាប់​នារី
la tienda para niños ហាងសម្រាប់កូនក្មេង
la tintorería បោកស្ងួត
la torre កំពូល
la universidad សកលវិទ្យាល័យ
la zapatería
 • ផ្លែឈឺម្យ៉ាង
 • អ្នកជួសជុលស្បែកជើង
la zapatería shoestore

Español

Inglés

Aeropuerto អាកាសយាន្តដ្ឋាន
Aldea ភូមិតូច
Aparcamiento ការចតរថយន្ត
Avenida
 • ផ្លូវដែលមានដើមឈើអមសងខាង
 • រុក្ខវិថី
Bosque ព្រៃ
Calle ផ្លូវវិថី
Cine រោងល្ខោន
Ciudad ទីក្រុង
Estación ស្ថានីយ៏
Fuente
 • ប្រភពទឹក
 • ទីទឹកផុសពីដី
 • កន្លែងលក់ភេសជ្ជៈការ៉េម
Luna ព្រះចន្ទ័
Metro ស្បូន
Monumento បូជនីយដ្ឋាន
País ប្រទេស
Parque ចំណតឡាន
Plaza ការ៉េ
Provincia ខេត្ត
Pueblo ភូមិ
Puerto ផែ
Región តំបន់
Restaurante ភោជនីយ៏ដ្ឋាន
Teatro រោងកុន

Clima

Español

Inglés

aguanieve ភ្លៀងលាយព្រិល
bajo cero ក្រោមសូន្យ
brisa ខ្យល់រំភើយ
bruma អព្ទ័
clima (ex. tropical climate) អាកាសធាតុ
clima cambiante អាកាសធាតុមិនផ្លាស់ប្តូរ
clima inclemente អាកាសធាតុទៀងទាត់
clima templado, suave អាកាសធាតុល្មម
diluvio ជំនន់ធំ
estar brumoso ដែលមានអព្ទ័
estar bueno
 • ត្រឹមត្រូវ
 • យុត្តិធម៍
 • ពិពណ័ពាណិជ្ជកម្ម
estar bueno សុខសប្បាយ
estar caluroso
ក្តៅ
estar demasiado caluroso
 • សង្កត់សង្កិន
 • ជិះជាន់
estar demasiado frío មានអារម្មណ៏ថាហិរ
estar empapado ទទឹកជោក
estar frío ត្រជាក់
estar húmedo សើមទឹក
estar húmedo ផ្សើម
estar lluvioso ដែលភ្លៀង
estar muy caluroso ក្តៅខ្លាំងណាស់
estar muy caluroso ការដាំអោយពុះ
estar muy caluroso, pesado ថប់
estar muy frío
 • កក
 • រឹង(ព្រោះត្រជាក់)
estar muy frío
 • ត្រជាក់
 • ដែលមានទឹកកក
estar muy nublado, cubierto ស្រទំ(មេឃ)
estar nebuloso ដែលចុះអព្ទ័
estar nublado ដែលមានពពកច្រើន
estar seco ស្ងួត
estar sin aire ដែលគ្មានខ្យល់
estar soleado មានថ្ងៃ
estar templado ក្តៅល្មម
estar templado y húmedo ក្តៅស្អុះស្អាប់
estar ventoso ដែលមានខ្យល់
granizo គ្រាប់ព្រិល
helada អាកាសធាតុត្រជាក់កក
hielo ទឹកកក
huracán វេរម្ហវាត(ខ្យល់វល់ ឬ ខ្យល់កំបុតត្បូង)
inundación ទឹកជំនន់
la temperatura disminuyó សីតុណ្ហភាពថយចុះ
llover ភ្លៀង
llover con granizo
 • ភាពខ្លាំងដូចព្រិល
 • ព្រិល
 • ហៅ
llover torrencialmente
 • រៀបរាប់
 • និទាន
 • ធ្លាក់ខ្លាំង
llovizna ទឹកផ្កាឈូក
llovizna រលឹមរោយស្បៃ(ភ្លៀង)
lluvia ភ្លៀង
lluvia torrencial ភ្លៀងខ្លាំងជោកជាំ
nevar ព្រិល
niebla សំណើម
niebla, bruma អព្ទ័
nieve ព្រិល
nieve derretida ដែលប៉ប៉ាច់
nube ពពក
nublarse បង្ហាញនូវសេចក្តីកង្វល់បារម្ហទុក្ខព្រួយ
ola de calor ម៉ាស៊ីនកម្តៅ
ola de frío រយៈពេលខ្លីនៃអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំង
pronóstico del tiempo ការព្យាករណ៏អាកាសធាតុ
ráfaga ខ្យល់ខ្លាំង
ráfaga de viento រលកនៃខ្យល់
rayo កន្លែងចាំងពន្លឺ
relámpago ផ្លេកបន្ទោរ
rocío ទឹកសន្សើម
sequía ភាពហួតហែង
sequía ភាពហួតហែង​
sobre cero ខ្ពស់ជាងសូន្យ
torbellino ខ្យល់កួច
tormenta ខ្យល់ព្យុះ
tormenta de nieve ព្យុះទឹកកក
tormenta eléctrica ព្យុះមានរន្ទះផ្គរ
tornado ខ្យល់កួច
trueno រន្ទះបាញ់
viento ខ្យល់
viento muy fuerte ខ្យល់ខ្លាំង
viento muy fuerte ខ្យល់ខ្លាំង
viento muy fuerte មានខ្យល់ខ្លាំង

Cocina

Español

Inglés

Abridor គ្រឿងសម្រាប់បើក
Azucarero ចានដាកស្ករ
Batidora លាយបញ្ចូលគ្នា
Cacerola កូនឆ្នាំងតូចមានដៃ
Cuchara ស្លាបព្រា
Cucharilla ស្លាបព្រាកាហ្វេ
Cuchillo កូនកាំបិត
Exprimidor (eléctrico) ទឹកផ្លែឈឺ
Fregadero
 • ស្នូកទឹក
 • ធុងលាងចាន
Frigorífico ទូទឹកកក
Grifo ការវាយបន្ថើរៗ
Horno
Jarra
 • ពួច
 • ក្អម
Lavaplatos ម៉ាស៊ីនលាងចាន
Microondas ម៉ាស៊ីនអគ្គិសនី
Olla a presión ចម្អិន
Plato ចានទាប
Sacacorchos ប្រដាប់ខួងដកឆ្នុកដប
Salero កំប៉ុងសម្រាប់រោយអំបិល
Sartén ខ្ទះឆា
Servilleta ក្រណាត់
Tenedor សម
Vaso កែវ

Colores

Español

Inglés

Beige Beige
Negro ពណ៍ខ្មៅ
Azul ពណ៍ខៀវ
Marrón ពណ៍ត្នោត
Oscuro ពណ៍ងងឹត
Dorado ពណ៍មាស
Gris ពណ៍ប្រផេះ
Verde ពណ៍បៃតង
Claro ពណ៍ស្រាល
Azul marino ពណ៍កងនាវាពណ៍ខៀវ
Naranja ពណ៍ទឹកក្រូច​
Rosa ពណ៍ផ្កាឈូក
Morado ពណ៍ស្វាយ
Rojo ពណ៍ក្រហម
Plateado ពណ៍ប្រាក់
Violeta ពណ៍ស្វាយ
Blanco ពណ៍ស
Amarillo ពណ៍​លឿង

Correo

Español

Inglés

borrar លុប
buzón de la casa ប្រអប់សំបុត្រ
buzón del correo ប្រអប់ប្រៃសនីយ៏
carta សំបុត្រ
carta certificada សំបុត្រចុះឈ្មោះ
cartero អ្នករត់សំបុត្រ
casilla de correos ប្រអប់នៅប្រៃសណីយ៏
código postal កូតប្រៃសណីយ៏
correo ប្រៃសណីយ៏
correo aéreo សារ
correo basura សារចេញ
correo común snail mail
correo electrónico សារ
correo por vía terrestre surface mail
correspondencia សំបុត្រឆ្លើយឆ្លង
dirección
អាស័យដ្ឋាន
domicilio de respuesta អាស័យដ្ឋាន
entrega ចែកចាយ
entregar ចែកចាយ
enviar បញ្ជូន
envío certificado បញ្ជូនការចែកចាយ
escribir សរសេរ
escribir a máquina សរសេរ
escritura, letra សរសេរដោយដៃ
firma សញ្ញេ
firmar សញ្ញេ
formulario ទម្រង់បែបបទ
franqueo ថ្លៃប្រៃសណីយ៏
línea punteada
 • ស្មោះត្រង់
 • ឈ្លក់វង្វេង
oficina de correos ការិយាល័យ
paquete ប្រអប់
postal បណ្ឌប្រៃសណីយ៏
recibir ទទួល
recibir ទទួល
remitir, reenviar ឆ្ពោះទៅ
responder ឆ្លើយ
sello de correos, estampilla តែម
sobre ស្រោមសំបុត្រ
telegrama តេឡេក្រាម
tren de correos សំបុត្ររថភ្លើង

Cuerpo humano

Español

Inglés

abdomen ការលះលែង
anatomía សរីរាង្គសាស្រ្ត
ano ទ្វាធំ
antebrazo ប្រដាប់អាវុធជាមុន
apéndice សេចក្តីបន្ថែម
arteria សសៃឈាមក្រហម
axila ក្លៀក
barba ពុកចង្ការ
barbilla ចង្កា
barriga ក្បាលពោះ
biceps សាច់ដុំដើមដៃ
brazo ដៃ
cabello បែបបទធ្វើកក់
cabeza ក្បាល
cadera ឆ្អឹងត្រគាក
cara មុខ
ceja ចញ្ចើម
célula កោសិកា
cerebro ខួរក្បាល
cerviz
ស្បូននារី
codo
 • កូយដៃ
 • កែងដៃ
corazón បេះដូង
cráneo លលាដ៏ក្បាល
cutícula ស្បែកគល់ក្រចកម្រាមដៃជើង
dedo ម្រាមដៃ
encía អញ្ចាញធ្មេញ
esófago បំពង់អាហារ
espalda ខ្នង
frente ថ្ងាស
glándula ក្រពេញ
hueso ឆ្អឹង
ingle ស្រទាប់ស្បែក
intestino ពោះវៀន
mandíbula ឆ្អឹងថ្កាម
mano ដៃ
manzana de Adán ផ្នែកប៉ោងនៅបំពង់ក
mejilla ថ្ពាល់
nalga សាច់គូទ
oído ត្រចៀកក្នុង
ojo ភ្នែក
ombligo គូទ
oreja ត្រចៀកក្រៅ
pantorrilla
កំភួនជើង
párpado ត្របកភ្នែក
pecho ទ្រូង
pelo សក់
pestaña រោមភ្នែក
pie ជើង
piel ស្បែកក្នុង
prepucio ស្បែកចុងលិង្គ
puño កន្តាប់ដៃ
sangre ឈាម
seno ទ្រូង(បក្សី)
talón នរក
timpano ក្រដាស់ត្រចៀក
tobillo កជើង
uña ក្រចកដៃ
vaso capilar សរសៃប្តូរឈាម
vejiga ក្រពះនោម
vesícula biliar ប្រមាត់

Delitos

Español

Inglés

Absolver
 • ដោះលែង
 • ចោទប្រកាន់
Apelación ស្នើរសុំ
Asesinato សម្លាប់
Atentado Terrorist attack
Calumnia ការបង្ខូចកេរ្តិ៏ឈ្មោះ
Cárcel គុក
Celda គុក
Chantaje គំរាមគំហែងសំឡុតយកលុយ
Condena កាត់ទោស
Contrabando ការរត់ពន្ធ
Detective អ្នកតាមដានរកភស្តុតាង
Encubrir គ្រប
Estafa ការបន្លំម​នុស្សដែលបន្លំតាំងខ្លួនជាអ្វីមួយ
Homicidio មនុស្សឃាត
Hurto ចោរ
Ladrón លួច
Prisión គុក
Rapto ការចាប់ជម្រិត
Robo / atraco ប្លន់
Timo Con man
Vandalismo ចរិតលក្ខណៈអ្នកបំផ្លាញ
Violación Rape

Deportes

Español

Inglés

ala delta ប្រដាប់ជិះបង្ហោះលើអាកាស
alpinismo ការឡើងភ្នំ
artes marciales រវាងប្តីប្រពន្ធ
atletismo អត្តពលកម្ម
automovilismo ម៉ាស៊ីនប្រណាំង
badminton
 • កីឡាវាយសី
 • បាត់មិនតុន
baseball, béisbol ​កីឡាបាល់ដែលគេនិយមបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
basketball, baloncesto កីឡាបាល់បោះ
billar ល្បែងបុកប៊ីយ៉ា
billar ល្បែងប៊ីយ៉ាម្យ៉ាង
bowling, bolos កីឡាបោះប៊ូល
boxeo កីឡាប្រដាល់
buceo បំពង់ខ្យល់ហែលទឹក
carreras de caballos ការប្រណាំងសេះ
ciclismo កីឡាជិះកង់
dardos ចលនាដ៏រហ័ស
equitación ការជិះសេះ
esquí ការជិះស្គី
footing ការហាត់ប្រាណ
fútbol កីឡាបាល់ទាត់
fútbol កីឡាបាល់ទាត់
fútbol americano កីឡាបាល់ទាត់
gimnasia aeróbica កីឡារាំច្រៀងដើម្បីសុខភាព
golf កីឡាវាយកូនហ្គួល
handball, balonmano បាល់អោប
hockey កីឡាវាយកូនហ្គូលលើទឹកកក
hockey sobre hielo លេងកីឡាលើទឹកកក
judo កីឡាយូដូ
karate ការ៉ាត់ទែ(ក្បាច់គុណនិយម)
levantamiento de pesas កីឡាវាយសម្រកគីឡូ
lucha libre ការបោកចំបាប់
motociclismo ទោចក្រយាន្តយន្ត
natación ការហែល
navegación, vela ទូកក្តោង
patinaje ការលេងប៉ាតាំង
patinaje sobre hielo ការលេងប៉ាតាំង​
ping-pong តុវាយថែននីស
piragüismo ធ្វើដំនើរតាមទូកចែវ
pool, billar americano អាងហែល
remo ការអុំទូក
rugby បាល់ទាត់
tenis ថែននីស
tiro con arco កីឡាបាញ់
volleyball, voleibol បាល់ទះ
windsurf អ្នកលេងកីឡាជិះទូកក្តោង

Direcciones

Español

Inglés

 abajo ទៅក្រោម
 al norte ទៅទិសខាងជើង
 al oriente / al este  ទៅទិសខាង​កើត
 al poniente / al oeste ទៅទិសខាងលិច
 al sur ទៅទិសខាងត្បូង
 arriba ទៅទិសលើ
 de vuelta a la derecha បត់ស្តាំ
 de vuelta a la izquierda បត់ឆ្វេង
 ¿donde esta el patrón? តើចាហ្វាយនៅឯណា?
 ¿donde esta el supervisor? តើអ្នកត្រួតត្រានៅឯណា?
 ¿donde esta la oficina? តើការិយាល័យនៅឯណា?
 ¿donde están los trabajadores? តើអ្នកធ្វើកានៅឯណា?
 ¿ese es el camino? តើផ្លូវនោះឬ?
 ¿este es el camino? តើផ្លូវនេះឬ?
 indique por favor ចំនុចនេះ
 siga derecho ទីត្រង់

Educación

Español

Inglés

alumna អតីតសិស្សស្រី
alumnae អតីតសិស្សប្រុស
alumni ex-alumnos
alumnus ex-alumno
año escolar ឆ្នាំសិក្សា
aprender រៀន
aprobar លើស
calificación ថ្នាក់
clase ថ្នាក់
cuaderno សៀវភៅសរសេរ
curso មុខ
dejar la escuela
ធ្លាក់ចុះ
diploma ឌីប្លូម
director សំខាន់
enseñar បង្រៀន
escuela ឆ្នាំសិក្សា
escuela primaria សាលាបឋមសិក្សា
escuela privada សាលាឯកជន
escuela secundaria វិទ្យាល័យ
estudiante សិស្ស
examen ប្រលង
guardería/jardín de infantes សាលាមើលក្មេង
internado សាលាអាហារូបកណ៏
jardín de infantes/preescolar មត្តេយ្យសាលា
materia មុខវិជ្ជា
mixto ការអប់រំ
profesor គ្រូបង្រៀន
profesorado គណៈសាស្ត្រចារ្យ
rendir examen ធ្វើការប្រលង
reprobar ឌុបថ្នាក់
residencias para estudiantes dormitories/dorms
semestre ឆមាស
sistema de evaluación grading system
tarea កិច្ចការផ្ទះ
vacaciones ថ្ងៃឈប់សម្រាក

Escuela

Español

Inglés

aula ប្នទប់រៀន
bolso កាតាប
borrador ខ្នើយលុប
cambiar lugares កន្លែងជូត
carpeta សឺមីដាក់ឯកសារ
clase ថ្នាក់
compartir un libro to share a book
cuaderno សៀវភៅសរសេរ
cuaderno កត់សំគាល់
escritorio តុមានថត
escuchar una cinta ស្តាប់ចម្រៀង
goma de borrar ជ័រលុប
grabadora de cassette tape recorder
hablar con tu compañero និយាយទៅកាន់ដៃគូរ
hacer una pregunta
សួរសំនួរ
lápiz ខ្មៅដៃ
lápiz de cera, crayón ខ្មីដៃពណ៍
levantar la mano to raise one’s hand
libro កក់
libro de ejercicios សៀវភៅសម្រាប់ហ្វឹកហ្វឺន
limpiar el pizarrón សម្អាតក្តា
marcador / fibra para pizarra board pen
mirar un vídeo មើលវីដេអូ
papel ក្រដាស
perforadora hole punch
pizarra ក្តាខៀនស
pizarrón ក្តាខៀនខ្មៅ
portafolios, maletín ការគាប
regla បន្ទាត់
reproductor de cassette tape player
rotulador fosforescente, resaltador ប៊ិចហាយឡាយ
sacapuntas ចុងខ្មៅដៃ
silla កៅអី
tiza ដីសសេរ
trabajar en grupos ធ្វើការេជាក្រុម

Familia

Español

Inglés

abuela ជីដូន
abuelita, “abue” លោកយាយ
abuelito, “abue” លោកតា
abuelito, “abue” លោកតា
abuelo លោកតា
abuelos លោកតាលោកយាយ
adoptado បានយល់ព្រម
antepasados បុព្វបុរស
bisabuela យាយតួត
bisabuelo តាតួត
conocido ការស្គាល់បន្តិចបន្តួចពីអ្វីមួយ
cuñada បងស្រីថ្លៃ
cuñado បងប្រុសថ្លៃ
descendientes descendants
el/la mayor ចាស់
el/la menor ក្មេងជាង
esposa, mujer ប្រពន្ធ
esposo, marido ប្តី
gemelos កូនភ្លោះ
generación ជំនាន់
hermana បងស្រី
hermano បងប្រុស
hermano/a បងប្អូនបង្កើត
hija កូនស្រី
hijastra កូនស្រីចុង
hijastro កូនប្រុសចុង
hijo កូនប្រុស
huérfano/a ក្មេងកំព្រា(គ្មានឪពុកម្តាយ)
ម៉ាក់
madrastra ម្តាយចុង
madre ម្តាយ
madrina ឪពុកធម៍
mami ម៉ាក់
nieta ចៅស្រី
nieto ចៅប្រុស
nietos កូនចៅ
novia មិត្តស្រី
novio មិត្តប្រុស
nuera ចៅប្រសា
ប៉ា
padrastro ឪពុកចុង
padre ឪពុក
padres ឪពុកម្តាយ
padrino ឪពុកធម៍
papi ប៉ា
pariente ញាតិមិត្ត
primo/a បងប្អូនជីដូនមួយ
primogénito
កូនច្បង
sobrina ក្មួយស្រី
sobrino ក្មួយប្រុស
suegra ម្តាយចុង
suegro ឪពុកចុង
tía មីង
tío ពូ
yerno កូនប្រុសថ្លៃ

Frutas

Español

Inglés

almendra អាម៉ង់ដែលមានគ្រាប់ដូចចំបក់
ananá/piña ម្នាស់
arándano ឈ្មោះផ្លែឈើមួយបែប
avellana hazelnut
banana/plátano ចេក
cacahuete, maní សណ្តែកបាយ
castaña ផ្លែកៅឡាក់
cereza ផ្លែឈើរី
ciruela ផ្លែឈើម្យ៉ាង
coco ផ្លែដូង
damasco សណ្តែកបាយ
dátil កាលបរិច្ឆេទ
durazno ប៉ែស(ផ្លែឈើម្យ៉ាង)
frambuesa ផ្លែឈើមួយបែប
frutilla/fresa ផ្លែស្តប៊័រី
guinda morello cherry
higo ផ្លែល្វា
lima ក្រូចឆ្មារ
limón ផ្លែក្រូច
mandarina ក្រូចឃ្វិច
mango ស្វាយ
   manzana ផ្លែប៉ោម
melón ត្រសក់ស្រូវម្យ៉ាងមានផ្លែមន
mora, zarzamora រុក្ខជាតិម្យ៉ាង
naranja ក្រូច
pera ផ្លែព័រ
pomelo/toronja ក្រូចថ្លុង
sandía ត្រឡាច
uva ទំពាំងបាយជូ

Hotel

Español

Inglés

ama de llaves គេហកិច្ច
ascensor, elevador ជណ្តើរយន្ត
baño អាង
botones ក្មេងបម្រើក្នុងសណ្ឋាគារ
caja de seguridad ទូដែក
cama de gran tamaño ធំជាងធម្មតា
cama y desayuno ស្នាក់នៅនិងអាហរព្រឹកស្អែកនៅផ្ទះឯកជន
cancelación ការលុបចោល
casa de huéspedes, pensión ផ្ទះជួល
cliente que no se presenta en el hotel មិនបង្ហាញ
cliente sin reserva previa ដេលធំល្មមដែលអាចដើរចូលបាន
conserje hall porter
cupón សំបុត្របញ្ជាក់
depositar ដាក់ចុះ
despertador telefónico ដាស់អោយភ្ញាក់
disponibilidad de habitaciones យ៉
dos camas simples គ្រែភ្លោះ
ducha ទឹកផ្កាឈូក
encargado de llaves key clerk
encargado del correo mail clerk
equipaje ឥវ៉ាន់
ficha del cliente ប្រជុំសាលាកបត្រ័
habitación doble បន្ទប់ពីរ
habitación simple បន្ទប់មួយ
habitación solamente គម្រោងការនៃជនជាតិអ៊ឺរុប
hacer una habitación មានបន្ទប់
lavandería កន្លែងបោកគក់
lista de espera បញ្ជីរងចាំ
llave កូនសោរ
llegada ការមកដល់
molestar ឆាឆៅ
mostrador de bienvenida hospitality desk
pasajero, persona Pax
pensión completa គម្រោងការរបស់អាមេរិច
permanecer ស្នាក់នៅ
personal បុគ្គលិក
personal de habitaciones បុគ្គលិកគេហកិច្ច
piso កម្រាល
planta baja ផ្ទៃនៃកម្រាល
portero ជញ្ជូន
recepción ការិយាល័យជួរមុខ
recepcionista ភ្នាក់ងារការិយាល័យជួរមុខ
reembolso សងប្រាក់
registrar la salida កន្លែងគិតលុយបង់ប្រាក់នៅហាងទំនើប
registrarse កន្លែងចុះឈ្មោះជួលបន្ទប់នៅសណ្ឋាគារ
reserva ការអោយគេបម្រុងទុក
reservar កក់ទុក
salida ការចេញដំនើរ
servicio a la habitación សេវាបន្ទប់
servicio de comida preparada ពួកម៉ាកជិតស្និទ្ធ
surtidor de cubos de hielo ចែកចាយការ៉េម
tarjeta de registración កាតចុះឈ្មោះ
toalla កន្សែង
venta libre de reservas ហ្វ្រីក្នុងការកក់
vestíbulo របៀង(កន្លែងទទួលភ្ញៀវក្នុងសណ្ឋាគារ)

Hora

Inglés

Español

 0:15 (quince) ១៥ នាទី
 0:30 (treinta) សាមសិបនាទី
 0:45 (cuarenta y cinco) សែសិបប្រាំនាទី
 4:45 PM ម៉ោង សែសិបប្រាំនាទីពេលល្ងាច(៤ ៈ៤៥)
 7:00 AM ម៉ោងប្រាំពីរព្រឹក
 a las cuatro y cuarenta y cinco de la tarde ម៉ោងសែសិបប្រាំនាទីពេលល្ងាច
 a las ocho de la mañana ម៉ោងប្រាំបីព្រឹក
 amanecer (m.)  ពេលជិតភ្លឺ
 diez y media de la noche  ម៉ោង10:30 ពេលយប់
 en la madrugada (f.) ពេលថ្ងៃទើបរះ
 en la mañana (f.)  ពេលព្រឹក
 en la noche (f.)  ពេលយប់
 en la tarde (f.)  ពេលរសៀល
 esté allá a las tres de la tarde ម៉ោងបីពេលរសៀល
 esté aquí a las seis y quince de la mañana ម៉ោង ប្រាំមួយដប់ប្រាំនាទីពេលព្រឹក
 mañana (f.) ពេលព្រឹក
 medianoche (f.) ពាក់កណ្តាលយប់
 mediodía (m.)  ពេលថ្ងៃត្រង់
 noche (f.) ពេលយប់
 puesta (f.) del sol (m.)  ថ្ងៃលិច
 tarde (f.)  ពេលរសៀល

Médico

Español

Inglés

asma រោគហឺត
atrapar un resfrío ត្រជាក់
cardiopatía ជម្ងឺបេះដូង
desmayarse សន្លប់
desmayarse គេចចេញ
doler ឈឺ
doloroso ដែលឈឺ
enfermedad (en general) ជម្ងឺ ឬការមានជម្ងឺ
enfermedad (específica) រោគ ជម្ងឺ
enfermera គិលានុប្បដ្ឋាយិកា
estar agotado អស់កម្លាំង
estar cansado អស់កម្លាំង
estar mareado មានអារម្មណ៏ថាវិលមុខ
estornudar និយាយមិនងាយ
gripe Flu
hepatitis រោគថ្លើម
herida របួស
herida (por un arma) របួស
hincharse ហើម
hospital មន្ទីពេទ្យ
indoloro មិនឈឺ
infarto គាំងបេះដូង
​inyección ការបាញ់ទឹកបញ្ជូល
magullarse មានរបួស
medicina ថ្នាំពេទ្យ
médico បណ្ឌិត
médico de cabecera ក្រុមបណ្ឌិត
muleta ឈើទ្រក្លៀកសម្រាប់មនុស្សពិការ
perder el apetito បាត់ការស្រកឃ្លាន​
quebrarse el brazo បាក់ដៃនរណាម្នាក់
quedarse afónico មិនលឺសម្លេងនរណាម្នាក់
quemarse មានរបួស
receta médica វេជ្ជបញ្ជា
sentirse bien
មានអារម្មណ៏ល្អ
ser alérgico a ប្រតិកម្ម
silla de ruedas កៅអី
sonarse la nariz ហៀសំបោរ
sufrir de ទទួលសេចក្តីវិនាស
tener diarrea រោគរាគ
tener dolor de cabeza ឈឺក្បាល
tener dolor de dientes ឈឺធ្មេញ
tener dolor de espalda ឈឺខ្នង
tener dolor de estómago ចុកពោះ
tener dolor de garganta ឈឺក
tener dolor de oídos ឈឺត្រចៀក
tener erupciones, sarpullido រោលកន្ទួល
tener estreñimiento ទល់លាមក
tener fiebre ឡើងកម្តៅ
tener granitos បញ្ជាំងភ្លើងដាក់
tener náuseas មានអារម្មណ៏ថាឈឺ
tener un esguince en el tobillo គ្រេចកជើង
tener un ojo morado មានភ្នែកខ្មៅ
tener un resfrío ត្រជាក់
tirita, curita បន្ទះសម្រាប់បិទពេលមានរបួស
tomar un medicamento លេបថ្នាំ
tomar una aspirina លេបថ្នាំអាស្ពីរីន
torcerse el tobillo មួលកជើង
toser ក្អក
úlcera ដំបៅ
varicela អុតធំ
venda បង់សម្រាប់រុំរបួស
viruela អុតធំ
vomitar ក្អួត
vomitar យកចេញ
yeso សំពត់ជ័របិតដំបៅ

 

 


[1] Cambodia: A Country Study, p. 112, Library of Congress. Federal Research Division, 1990

[2] TMP realizada con la ayuda de Sophal, estudiante de comunicaciones en Don Bosco Sihanoukville.

[3] La consonante subscrita es una consonante que resulta entre otra consonante y una vocal. En la escritura, cambia su apariencia. Por ejemplo, ព្រះ(Preah) – Dios, Buda o divinidad – es un encuentro entre  (Po),  (Ro) y la vocal  (eah) lo que hace que se vuelva subscrita como ្រ

Advertisements

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s